LRFs yttrande på Helena Jonssons utredning om Fossiloberoende jordbruk

Utredningen har sedan november varit ute på remiss och även remitterats internt inom LRF i december och januari.

I somras publicerades betänkandet ”Vägen mot fossiloberoende jordbruk” som är den statliga utredning Helena Jonsson basat över under en tid. Utredningens syfte har varit att ”ta fram förslag som bidrar till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen.” Med ledning av detta förstås att utredningen inte bara ska visa vägen mot ett minskat oljeberoende i branschen utan också hitta sätt att stärka konkurrenskraften. Utredningen har sedan november varit ute på remiss och även remitterats internt inom LRF i december och januari.

Utredningen har ett antal konkreta förslag:

 • att ett jordbruksavdrag införs. Avdraget ska baseras på företagens intäkter och ska omfatta företag inom jord-, skogs- och vattenbruk.
 • att en biopremie för rena biodrivmedel införs.
 • att återbetalning av dieselskatt fasas ut. Den återbetalning som finns för jord-, skogs- och vattenbruket ska stegvis fasas ut till 2030.
 • att Jordbruksverkets instruktion förtydligas.
 • att den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin kompletteras med ett antal nya indikatorer.
 • att den befintliga klimatpremien utvidgas till att omfatta arbetsmaskiner som drivs av biogas och bioetanol.
 • att gödselgasstödet och biogasstödet utökas och förlängs.

LRF ställer sig i grunden positivt till utredningens förslag. Vi uppskattar tanken om att agera proaktivt i omställningen och ser det som lovvärt att utredningen lägger mycket stor vikt vid konkurrenskraftsperspektivet.

Några punkter som särskilt beaktas i LRFs yttrande är dessa:

 • den explosionsartade ökningen av priset på insatsvaror måste hanteras snabbt och i särskild ordning av regering och riksdag och inte inom ramen för arbetet med utredningen

 • det finns ett antal företag som kommer att drabbas negativt av skatteväxlingsförslaget. Till exempel nystartade företag som ofta går med underskott i början, som kommer att få en negativ kassaflödeseffekt under de år företaget redovisar underskott till följd av ökad kostnad för skatt på diesel

 • LRF känner oro över jordbruksavdragets förenlighet med EU:s statsstödsregelverk

 • Det är viktigt att inte bara Jordbruksverkets instruktion förtydligas. LRF vill särskilt uppmärksamma att Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna behöver särskilda förenklingsuppdrag kopplade till de gröna näringarna i sina regleringsbrev och förordningar.

 • det av största vikt att skattebefrielsen för biodrivmedel kvarstår och att regeringen nu ansöker om detta hos EU skyndsamt.

 • LRF anser att biopremiens storlek ska beräknas utifrån att bibehålla svenska företags konkurrenskraft jämfört med internationella konkurrenter.

Vill du veta mer?
Kontakta Jenny Nilsson på LRF Västra Sverige,
jenny.nilsson@lrf.se