Markägarmöten för de som är intresserade av avstyckning

Foto: Elin Windfäll

Många markägare på Gotland har mark att prospektera för bostadsändamål, men sådana projekt kan ibland vara komplicerade att ge sig på. Två utvecklingsbolag för landsbygdsutveckling har fått projektmedel från Region Gotland för att driva ett pilotprojekt gällande nybyggnation på landsbygden. Utvecklingsbolagen arbetar tillsammans med Region Gotland som finansierar projektet, för att hitta en stödjande modell för de som är intresserade av att stycka av eller bygga på sin mark. Projektägare är Gubis, Gotländska Utvecklingsbolag i Samverkan.

Syftet med projektet är att få fler, i första hand barnfamiljer, att flytta till den gotländska landsbygden så att den kan växa och ge underlag för skolor och annan offentlig service.

Projektet omfattar två geografiska områden, om totalt elva socknar på Gotland.

På nordvästra delen av ön är det Stenkyrka, Lummelunda, Tingstäde, Martebo. Hangvar och Hall och på sydöstra delen Kräklingbo, Östergarn, Gammelgarn, Alskog och Anga.

Inte bördig jordbruksmark

Utvecklingsbolagen har en arbetsgrupp inom respektive geografiska område och gruppledare för skolort Stenkyrka är Per Henrik Sorby. Han är själv LRF-medlem sedan cirka 40 år tillbaka och väl medveten om svårigheterna kring att stycka av mark. Han betonar också att den mark som styckas av inte skall vara bördig jordbruksmark.    

För Skolort Kräklingbo är Eva Engström gruppledare, Eva har tidigare varit aktiv inom LRF och arbetar idag inom Nygarn Utveckling med bl.a bostadsförsörjning.

Ökande trend sedan pandemin

Intresset för att flytta ut till landsbygden är stort.

- Efter pandemin är det en klart ökande trend. På Gotland finns ett väl utvecklat fibernät som gör det möjligt att arbeta på distans.

Berörda LRF-avdelningar är engagerade. En av dem är Stenkyrka/Lummelunda. Tomas Hellenberg, ordförande i Stenkyrka/Lummelunda lokalavdelning, säger att det finns en stor efterfrågan från markägare att få hjälp med avstyckning.

- Utvecklingsbolagen bjöd för cirka ett år sedan in till ett intressemöte och då var det åtta till tio markägare som var intresserade. En tanke med projektet är att hjälpa markägare så att det ska bli mindre krångligt att stycka av. Man kan ha en idé om att göra det och då blir det här en push i den riktningen. Det är bra, vi behöver ha fler barn till skolan och en mer levande landsbygd, säger han.

Ett möte i Stenkyrka och ett i Kräklingbo

Utvecklingsbolagen förbereder nu var sin första markägarträff i respektive del av Gotland i slutet av januari, ett i Stenkyrka och ett i Kräklingbo.

Under träffarna kommer Pilotprojektet tillsammans med Region Gotland och konsulter inom situationsplanering och V/A -frågor, visa på vilka möjligheter som finns till att stycka av och hur processen kan underlättas.

En inbjudan kommer att skickas ut till markägare direkt efter helgerna med datum, tid och plats för mötena.