Möte med länsledningen

På själva Luciadagen träffade LRF Värmland ledningen i Värmlands länsstyrelse för ett så kallat terminsmöte.

På mötet deltog landshövdingen Georg Andrén, vårt nytillsatta länsråd Emma Spak samt avdelningschefer. Landshövdingen höll ett öppningsanförande kring de frågor vi lyft för diskussion inför mötet. Han såg med tillförsikt fram mot förmiddagens program, beskrev det som så att länsstyrelsen är mitt i steget (ständiga förändringar i vår omvärld) därför behöver man hela tiden vara på G.

Länsrådet Emma Spak var nu inne på sin andra arbetsvecka. Hon kommer ursprungligen från Kil och senast jobbade hon med kommuner och regioner hos SKR.

Frågor som vi diskuterade under dagen var:

Regionala Skogsprogrammet – där enades vi om att nya samtal behöver komma i gång nästa år så att det blir verkstad av det som beslutats.                    

Landsbygdsprogrammet – Vad gör Länsstyrelsen för att bättre hantera ansökningar under denna programperiod, både för personal och sökande? Dels lyfter man tillbaka personalen till en avdelning mot tidigare två och blir på så sätt bli mer effektiva, dels att man kommer ha sökperioder för olika program till exempel januari – april årligen. Det krävs då att ansökan är komplett när den görs och om den kommer in senare avvisas den för denna gång. Det kommer att aviseras hur och när de olika ansökningarna är öppna.           

Småskaliga slakterier diskuterades då flera av våra medlemmar haft tillsynskontroller som i flertalet år tidigare varit godkända och nu fått brister noterade trots att inget ändrats. Svaret här var att man haft ett nationellt projekt kring tillsyn på slakterier under 2022 för att få till likvärdig tillsyn. Man tog till sig att man behöver bli mycket bättre i sitt bemötande ute i fält.                           

Frivillig grund (för skydd av skog), där inväntar man nationella regler som väntas komma någon gång mellan nyår och februari. Innan de kommit tas inga nya beslut kring skydd av mark.                

Nationella planen för vattenkraft var också uppe för diskussion då den nu pausas 1 år men det står helt klart att den skall fortsätta. Allt har dock flyttats ett år framåt för att också få med vilka effekter det har på elproduktionen.                 

Vi lyfte också upp hur de jobbar med skydd av vattentäkter (Visten) där man inte brytt sig om att gå efter de nya riktlinjer som fram arbetats utan använt de gamla vilket vi är mycket kritiska till.

Våtmarker, där har nu permanentats ett belopp om 200 miljoner (tidigare varierat) vilket de nu hoppas på ger kontinuitet i ansökningar.                           

Den energikonferens som Länsstyrelsen och Region Värmland med mm hade 28/11 diskuterades också där Patrik direkt ställde frågan varför LRF inte var inbjudna då det vid byggnation av ny ledningsinfrastruktur definitivt berör våra medlemmar då deras mark som berörs, Landshövdingen beklagade att vi inte var inbjudna och förstod vår synpunkt i frågan.                           

Viltdelegationen var också uppe för diskussion där det precis varit en nomineringsprocess för vilka som skall sitta på dess platser. Det diskuterades också om man ser viltet som en resurs i krisberedskap för att kunna tillhanda hålla mat i länet, vilket man precis börjat att se på.

Torbjörn Olsson
styrelsen LRF Värmland