Ny milersättning from 2022-04-01 tom 2023-06-30

Valberedningens förslag antogs på årets stämma och här kommer information om hur nya milersättningen praktiskt kommer handläggas för våra förtroendevalda.


Med anledning av ökade kostnader för drivmedel har LRFs riksförbundsstämma tagit beslut om att tillfälligt höja den ersättning som utbetalas vid körning i samband med ett förtroendeuppdrag inom LRF. Samma regler gäller för anställda och förtroendevalda. Ökningen gäller under perioden 2022-04-01 tom 2023-06-30. Detta innebär att det kommer betalas ut retroaktiva milersättningar för resor som genomförts mellan 2022-04-01--2022-06-30. Söderberg&Partner ombesörjer denna process. 

Syftet med LRFs milersättningsavtal är att åstadkomma en modell för milersättning som stimulerar användandet av bilar med låg klimatpåverkan och därmed minska LRF-koncernens totala CO2-utsläpp. Bilar som drivs med förnybara och fossilfria drivmedel får högst ersättning (45 respektive 43 kr/mil) och bilar med låg bränsleförbrukning, utsläpp <130 g CO2/km (NEDC) eller 169g CO2/km (WLTP), får 37 kr/mil. Ingen får dock lägre ersättning än 33 kr/mil. 

För att stimulera samåkning utbetalas ett samåkningstillägg med 8 kronor/mil per passagerare till föraren. Tillägget utgår oberoende av vilken milersättning som i övrigt utgår enligt alternativen a-d. Milersättningsnivåer from 2022-04-01 tom 2023-06-30: 

a) Högsta milersättning, 45 kronor per mil utgår om något av följande alternativ föreligger: • Bilen drivs med biogas • Bilen drivs delvis eller helt med en el- eller elhybridmotor, är s k Bonusbil och uppfyller Miljöklass El respektive Hybrid.

b) Förhöjd milersättning, 43 kronor per mil utgår om följande alternativ föreligger: • Bilen drivs med etanolbränsle, E 85, samt uppfyller Miljöklass Euro 2006. • Bilen drivs helt med RME/FAME/rapsolja 

c) Förhöjd milersättning, 37 kronor per mil utgår om följande alternativ föreligger: • Bilen släpper ut högst 169g CO2/km (WLTP) samt uppfyller minst Miljöklass Euro 2006. 

d) Lägsta milersättning, 33 kronor per mil utgår i övriga fall. 

För att erhålla högre milersättning än 33 kr/mil fordras att den enskilde förtroendevalde lämnar in en ansökan med en kopia på registreringsbeviset från Transportstyrelsen till närmaste regionchef om vilken bil som används i uppdraget. Den ansvariga regionchefen skriver under ansökan, skickar ansökan vidare till Monica Fie (monica.fie@lrf.se) på Regioner och Folkrörelseutveckling som registrerar högre milersättning hos Payroll. 

Om förhållandena ändras ska en ny ansökan lämnas in. Anmälan sker med separat blankett som du hittar till i spalten "relaterat".

Har ni frågor el andra funderingar, kontakta Monica Fie: monica.fie@lrf.se