Nya artskyddsregler från och med 1 oktober

Riks 1 oktober började nya artskyddsbestämmelser att gälla som innebär vissa lättnader i regelverket kring fåglar. De nya bestämmelserna gäller även för redan påbörjade ärenden. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har nu publicerat en vägledning för hur myndigheterna kommer att tolka de nya reglerna. Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna svarar på frågor om de nya reglerna.

Vilka skillnader innebär den nya artskyddsförordningen i förhållande idag?

Det är inte längre förbjudet att försämra fåglars häckningsplatser och viloplatser, om det inte försämrar möjligheten för fåglarna att finnas kvar inom sitt utbredningsområde.

Hur kan man veta ifall en åtgärd påverkar populationen?

För de flesta arterna skapas hela tiden nya livsmiljöer genom att skogen växer. Då aktualiseras inte förbuden. Men för vissa sällsynta fåglar och arter som är beroende av mycket speciella miljöer kan en avverkning påverka artens population. När sådana arter finns bör man vara mer försiktig. Skogsstyrelsen har gjort vägledning kring vissa fågelarter som du som skogsägare skulle kunna använda dig av.

Vem bär ansvaret för att ta reda på detta?

Idag anser myndigheterna att du som skogsägare bär hela ansvaret för att ta reda på vilka arter som finns och hur de påverkas av skogsbruk. 

LRF Skogsägarna arbetar dock för principen att det är staten som måste ha bevisbördan i de fall man vill stoppa eller kraftigt begränsa ett fortsatt skogsbruk. Detta eftersom skogsbruk inte är tillståndspliktig verksamhet och har ett skydd i grundlagen. LRF Skogsägarna vill gå tillbaka till den modell som fanns innan 10 februari 2022, där det räckte att Skogsägaren endast anmälde avverkningen till Skogsstyrelsen utan att behöva inkomma med kompletterande underlag om arter.

Vart kan jag vända mig för frågor?

Man kan vända sig till sin skogsrådgivare, exempelvis hos skogsägarföreningarna. Man kan också kontakta Skogsstyrelsen om man är osäker på vad som gäller kring den skogsbruksåtgärd man vill genomföra. LRF Skogsägarna kan även hjälpa till med att svara på generella frågor om hur artskyddsförordningen fungerar.

Mer läsning:

Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma tolkning av förändringarna i 4 § artskyddsförordningen om fridlysning av fåglar i samband med skogsbruk finns här.