Riksdagsseminarium om Landsbygdsresurser

Onsdagen den 13 oktober arrangerade den Moderate riksdagsledamoten Pål Jonson, tillika ordförande i försvarsutskottet, och LRF Entreprenad ett seminarium i Riksdagshuset för att lyfta frågan om entreprenörers och lantbrukares möjlighet att hjälpa räddningstjänsten i samband med skogsbränder.

Paneldiskussion

LRF Entreprenad var i somras i kontakt med Pål Jonson för att berätta vilka möjligheter och utmaningar vi ser när det gäller landsbygdsresursernas möjlighet att hjälpa räddningstjänsterna på ett effektivt sätt. Det resulterade i fortsatt diskussion och vi fick erbjudande om att medarrangera ett seminarium i Riksdagshuset. Vid seminariet, som också sändes digitalt, fanns riksdagsledamöter och politiska tjänstemän från flera partier med i salen.

Här kan du se seminariet i efterhand. Inte världens bästa kvalitet men budskapet går fram.

Tomas Johannesson, Skogforsk; berättade att skogsbränderna 2014 och 2018 gjorde att frågan prioriterades och ett brett samarbete i hela näringen skapades om hur skogsnäringen kan utveckla rutiner och metoder för att minska den redan låga risken för skogsbränder orsakat av skogsbruket. Mindre än en procent av skogsbränderna orsakas av skogsmaskiner, vilket nog inte allmänheten vet om. Tomas berättade också om den ramp som tagits fram inom arbetsgruppen. Rampen läggs på en skotare och gör att räddningstjänstens flakväxlarbilar kan flytta över deras vattentankar med motorspruta och på mindre än 15 minuter förvandlas skotaren till en terränggående brandbil. Rampen kan användas även för andra typer av transporter i terräng, t.ex. i samband med andra olyckor. Han ser stor nytta med att samhället köper in denna typ av ramp och fördelar över landet.

Patrik Perbeck och Anna-Karin Hamrén från MSB tydliggjorde myndighetens roll i relation till skogsbränder och andra olyckor. De visade en bild på hur ansvaret att hantera olyckor förflyttas i stegen Enskilda – Kommunal räddningstjänst – Nationella resurser (MSB) – EU-resurser, beroende på olyckans omfattning. SMHI har på uppdrag av MSB tagit fram verktyget Brandrisk skog och mark där kommuner, länsstyrelser och skogsbrukets aktörer kan få möjlighet att logga in för att själva se hur brandrisken är ner på ganska detaljerad nivå. Även skogsbrandsbevakningen med flyg berördes, liksom de förstärkningsresurser MSB har och som kommunernas räddningstjänster kan få tillgång till. Budskapet från MSB står inte i konflikt med det LRF Entreprenad önskar men i dagsläget har MSB ingen möjlighet att ekonomiskt stötta landsbygdsresurserna.

För att ge en bild av hur LRF Entreprenads medlemsorganisationer samarbetar höll Theresia Wallden, Farmartjänst och Magnus Lindberg, Maskinring Sverige, en gemensam presentation som fokuserade på den bredd av kompetens som finns men också på behovet av nationellt stöd för att kunna utföra snabba, effektiva och säkra insatser i samband med skogsbränder. En av de stora fördelarna för räddningstjänsterna runtom i landet är att med ett förberett samarbete kommer det inga obehagliga överraskningar vilken kapacitet som finns tillgänglig och att kostnaderna för en insats redan är överenskommet. Peråke Nilsson, verksamhetsledare MR Småland, berättade hur han arbetat i skarpa händelser under åren och hur samarbetet i framförallt Jönköpings län varit framgångsrikt eftersom många olika aktörer haft ett stort engagemang att hitta kreativa lösningar i stressade situationer.

För att få räddningstjänstens perspektiv var Per-Anders Berthlin från Räddningstjänsten Dala Mitt inbjuden. En intressant vinkel från honom var att för 50 år sedan var antalet skogsarbetare väldigt mycket större. Dessa förstod sig på skog och skogsbränder och kunde göra goda insatser trots enkel utrustning. Den mängden kunnigt folk finns ej att tillgå numera. Räddningstjänsten är i de flesta fall dimensionerad för trafikolyckor och villabränder. När det kommer till stora skogsbränder är det helt omöjligt att kräva en fullständig beredskap och kapacitet av en till ytan stor men till befolkningen liten landsortskommun. Per-Anders sa vid flera tillfällen under mötet att en stor skogsbrand för varje kommun är en sällanhändelse, det är därför en nationellt stöttad landsbygdsresurs kan göra så stor skillnad, på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. De enskilda kommunerna kan aldrig satsa så mycket pengar för något som kanske kommer att inträffa vart femtionde eller hundrade år.

Seminariet avslutades med att Mikael Oscarsson (KD) och Niklas Karlsson (S) fick reflektera över vad de hört och komma med förslag på lösningar. Detta följt av en kort paneldiskussion där alla talare medverkade. Sammanfattningsvis skickas en stor eloge till Pål Jonson (M) som bjöd in LRF Entreprenad att arrangera seminariet. Fortsättning följer, för från LRF Entreprenads sida råder det ingen tvekan om att landsbygdsresurserna är ovärderliga men att med stöd från samhället finns ytterligare förbättringar att göra.