Viltdagar med tips på hur du bättre får upp tallföryngring

Viltdagar Gotland

Har du svårt att få upp bra tallföryngring? Du är inte ensam. Många problem kan uppstå i planteringsfasen - exempelvis torka, insekter eller att rådjur betar toppskotten. Den 7-8 september genomfördes, för andra året, viltdagarna på Gotland med temat skog och vilt i balans. Dagarna arrangerades av Gotlands regionala skogsstrategi och på mötet fanns deltagare från länsstyrelsen, regionen, skogsstyrelsen, Mellanskog, LRF och Jägareförbundet.

Skogsstyrelsen redovisade årets resultat av betesinventeringen - Råbin. Den visade samma höga skadenivå som förra året med tio procent färska skador på tallstammar. Skogsstyrelsen signalerade även att återväxttaxering i plantskog visar att alldeles för många föryngringar av tall inte är godkända enligt skogsvårdslagens minimikrav. Det är viktigt för framtida hållbara skogsbruk att återbeskogning sker. Har du koll på dina planteringar? Behövs det hjälpplanteras? 

De olika medverkande aktörerna beskrev sin syn på skogsbruk och viltförvaltningen i synnerhet om utmaningar med rådjur men även risker för betesskador av dovhjort på norra delen av ön. 

Produktion av livsmedel och råvara från skogen förutsätter lönsamma företag och det är bekymmersamt om viltet påtagligt påverkar produktionen. Dialoger mellan markägare och jägare är betydelsefulla för att nå framgång, både när det gäller för att minska skador och för en bra jakt. 

Kunskap om skogsbrukets förutsättningar och om förvaltningsstrategier kan utvecklas liksom att lokalt komma överens om vilka mål man har med både skog och vilt.

referenshägn.jpg

Ett exempel på referenshägn där man efter tio år kan se tydliga skillnader på tall och övrig vegetation innanför och utanför hägn. Här ser man att tall innanför är dubbelt så hög som utanför.

Fältvandring med lyckat exempel

Under dag två, den 8 september, fick vi i fält ta del av en lyckad samverkan där markägaren uppdaterat jaktupplåtelseavtal och satt ramar för var och hur jakttrycket ska koncentreras. Ökad avskjutning av getter och kid samt ökad jakt på och nära hyggen var insatser som givit bra resultat.

Det är en dyrbar investering att anlägga skog. Då behöver man som markägare även ta ansvar för att styra viltförvaltningen. En del har mer skador än andra, men Råbins resultat med tio procent årliga skador skulle kunna jämföras med att en bilproducent skulle ha repor i lacken på var tionde tillverkad bil - det vore inte företagsmässigt.

Några tips från mötet:

  • Värna din investering i föryngringen. Kanske är det värt att behandla plantorna med viltskydd?

  • Planera hur och var jakten ska bedrivas. Sätt upp jakttorn på hygget direkt efter avverkning.

  • Uppdatera avtal mellan markägare och jägare om avskjutningsstrategier och ökat jakttryck i planteringar.

  • Sätt upp referenshägn i nyplanteringar för att lokalt se konsekvenser med skador och tillväxtförlust.

  • Kom överens lokalt om önskat läge både i skogen och med viltet

Läs mer om Råbin: https://skobi.skogsstyrelsen.se/AbinRapport/#/abin-rapport?landsdel=4&lan=09&afo=alla&delomrade=alla

Jaktavtal https://www.lrf.se/politikochpaverkan/jakt-och-vilt/sa-upplater-du-din-mark-for-jakt/

Läs om Gotlands skogsstrategi här : https://www.lansstyrelsen.se/gotland/natur-och-landsbygd/regional-skogsstrategi.html