Oavsett kompetens och yrkeserfarenhet bidrar alla medarbetare till LRFs vision:
Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Hos LRF får du möjlighet att arbeta med det som engagerar dig och gör att du känner dig delaktig i någonting större och viktigare. Våra frågor, mat, miljö, djurhållning med mera, är alltid i fokus.

Vår personalidé

LRF är en stimulerande och utvecklande arbetsplats där engagerade och kompetenta medarbetare tar ansvar för både sitt eget och organisationens uppdrag och mål.
Vi är en organisation som präglas av öppenhet, tydlighet och respekt där alla individer har lika värde och varje medarbetare känner sig betydelsefull och uppskattad.

Jämställdhet

Jämställdhet är en viktig strategisk fråga för LRF. LRF har i dag en jämställdhetsplan som uppdateras vart tredje år. I stora drag handlar den om att:

 • Jämna ut skillnaderna i antal män respektive kvinnor inom alla nivåer.
 • Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska inte förekomma.
 • Den fysiska arbetsmiljön ska vara så utformad och anpassad att den underlättar arbetet och inte medför risk för arbetsskador.
 • Kvinnor och män ska ha likvärdiga arbetsvillkor.
 • LRF ska vara en frisk arbetsplats och sjukfrånvaron ska vara låg. Framför allt ska vi arbeta med att sänka långtidssjukskrivningen för kvinnor.
 • Att arbetet ska utformas så att kvinnor och män ges möjlighet att ta lika stort ansvar för arbete, barn och hem.
 • Att fler pappor ska ges möjlighet att ta ut mer föräldraledighet.
 • Att kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter att åta sig nya, utvecklande uppgifter.
 • Att kvinnor och män inom relevanta målgrupper ska ges lika möjlighet att gå ledarutbildning och ta på sig chefsroller.
 • Att jämställdhetsarbete ska ingå som en naturlig och integrerad del i verksamheten.
 • Att öka kunskapen och insikten om jämställdhet så att alla i företaget känner till vad begreppet innebär och hur LEAB arbetar för jämställdhet.

Balans i livet

Ett jobb inom LRF innebär frihet, trygghet och stora möjligheter till utveckling. Vi har bra förmåner för dem som blir föräldrar och ett flexibelt arbetssätt, som vilar på grunden att frihet under ansvar ger mer motiverade medarbetare som presterar bättre.