Ungdomen Sydost

Filip Axelsson

Ordförande, Ledamot 076-843 35 77

Louise Pettersson

Vice ordförande, Ledamot 070-3038439

Mattias Claesson

Ledamot 070-7130424

Erika Henriksson

Ledamot 0702522954

Håkan Petersson

Ledamot 0768145100

Stina Kristiansson

Ledamot 0702801772

Erik Fredriksson

Ledamot 0733 14 19 72

André Torstensson

Ledamot 0730-376058

Valberedning

Jenny Anderberg

Valberedning, sammankall. 073-8389006

Joakim Pihl

Valberedning, ledamot 070-5365532

Henrik Dahlqvist

Valberedning, ledamot 076-8766577

Joakim Oskarsson

Valberedning, ledamot 070-7567795

Mikael Törnblad

Valberedning, ledamot 0738010894