Karlstad

Jenny Vestberg

Ordförande, Ledamot 070-6398426

Henrik Nisser

Sekreterare, Ledamot 070-6006283

Thomas Larsson

Ledamot 0705466290

Conny Gustavsson

Ledamot 0705589660

Erik Östervee

Ledamot 0706606689

Gunnar Larsson

Ledamot 0705466264

Anders Carlsson

Ledamot 0709350179

Benny Johansson

Ledamot 070-0924797