Karlstad

Henrik Nisser

Ordförande, Ledamot 070-6006283

Jenny Vestberg

Sekreterare, Ledamot 070-6398426

Benny Johansson

Ledamot 070-092 47 97

Anders Carlsson

Ledamot 0709-350179

Conny Gustavsson

Ledamot 0705-589660

Erik Östervee

Ledamot 070-6606689

Gunnar Larsson

Ledamot 070-5466264