Våra viktigaste uppgifter

LRFs viktigaste uppgifter är att företräda medlemmarnas intressen och stödja, inspirera samt påverka för att säkra de bästa förutsättningarna för företagens möjligheter inom de gröna näringarna för att skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. 

LRF är, och har alltid varit, en partipolitiskt obunden organisation. Vi samarbetar inte med några enskilda partier eller politiker, på någon demokratisk nivå. Vårt uppdrag är att påverka de politiker väljarna valt, och att säkra att politiker och beslutsfattare har god kunskap om våra medlemmars förutsättningar och behov, om hur olika policyförslag påverkar dem. 

LRFs verksamhet vilar på en demokratisk grundsyn och vi arbetar aktivt för alla människors lika värde. Det handlar om värderingar som inte gör skillnad på människor utifrån deras etniska tillhörighet, trosuppfattning, sexuella läggning eller kön. Ett samhälle som saknar dessa och andra grundläggande värderingar är ett samhälle där LRFs möjlighet att verka riskerar att försvinna. Vi erbjuder därför inte organisationer eller personer som inte delar dessa grundläggande värderingar en arena för att oemotsagda föra ut sina budskap. 

Alla frågor som LRF arbetar med utgår från medlemmarnas behov och nytta, och hur Sverige styrs och med vilken politik, som påverkar vardagen för LRFs medlemmar både idag och i framtiden. I vårt dagliga arbete för att förbättra förutsättningarna och villkoren för det gröna näringslivet är LRFs förmåga att agera på den politiska arenan en förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt påverkansarbete. 

En framgångsfaktor för arbetet med opinionsbildning och politisk påverkan är att LRF som organisation utgår från var makten finns, och nyttjar hela den spelplan som står till buds. LRF har en lång tradition av att skapa goda relationer inom det politiska systemet, där många förtroendevalda och tjänstemän besitter stor kunskap om politiken och de politiska processerna. Vi bedriver påverkansarbete mot samtliga partier och politiker som har makt att fatta de beslut som är av avgörande betydelse för LRFs medlemmar och prioriterade frågor. I vårt arbete har vi dagligen samtal och informationsutbyten som syftar till att påverka politiken eller den politiska inriktningen på det sätt som gynnar LRFs medlemmar. 

LRFs ställningstaganden och arbete genomsyras alltid av våra grundläggande värderingar, och uppstår frågor vilar ansvaret på varje förtroendevald att använda gott omdöme och agera i linje med LRFs etiska riktlinjer för förtroendevalda. 

We Effect och LRF

Sveriges bönder ger stöd till bondekollegor i världen genom LRFs medlemskap i We Effect.

We Effect och LRF