LRFs riksförbundsstyrelse

LRFs riksförbundsstyrelse är styrelse för LRF ideell förening och LRF förening upa samt driver genom Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (LEAB) verksamheten i LRF. Styrelsen består av tolv ledamöter som alla är jord- eller skogsbrukare och/eller markägare och av två personalrepresentanter. 

Styrelsen verkställer de uppdrag som den årliga riksförbundsstämman beslutar om. Arbetet i styrelsen leds av förbundsordföranden, som utses av riksförbundsstämman. 

Verkställande direktören ansvarar på styrelsens uppdrag för att verkställa styrelsens beslut om mål och inriktning. 

Styrelsen utses av stämman som består av 150 fullmäktige, vilka representerar individmedlemmarna och organisationsmedlemmarna i LRF. 105 fullmäktige väljs av regionerna och 45 väljs av organisationsmedlemmarna.