Hästköp och -juridik

Många frågeställningar inom hästföretagandet är av juridisk karaktär och man behöver som företagare råd och stöd.

Till exempel när man som företagare ska sälja häst till en privatperson så kan frågeställningar uppstå då konsumentköplagen gäller och det innebär 6 månaders ångerrätt om du inte som säljare väljer att avtala bort den delen. Att avtala bort den omvända bevisbördan, är nytt i samband med att ny lagstiftning trädde ikraft i maj 2022. Ludvig & Co har särskilda tjänster utvecklade för dig som är hästföretagare och här kan du få hjälp med att skriva avtal som tar hänsyn till den nya lagstiftningen.

Läs mer på Ludvig & Co's webbplats. Du kan också ringa 0771-27 27 27.

Här hittar du en checklista om du ska köpa eller sälja häst

Hästar förändras ständigt på in- och utsidan av olika anledningar. De kan inneha fel i sin anatomi som inte direkt inverkar på hästens funktionsduglighet men kan också ådra sig beteende- eller rörelsestörningar eller andra förändringar avseende användbarhet, som alla är svåra att kartlägga bakåt i tiden.

De lagar som reglerar överlåtelser av hästar är köplagen och konsumentköplagen. Dessa lagar tar inte hänsyn till att hästar är levande djur i ständig förändring vilket inte sällan leder till bekymmer och orimliga resultat när lagarna tillämpas på hästaffärer. Detta i kombination med ett förhållandevis stort antal domstolsprocesser rörande hästköp innebär att det är väldigt viktigt att använda sig av ett skriftligt avtal när man köper eller säljer en häst. Det är inte alla regler i lagarna som går att avtala bort men genom att ta med mycket information om hästen och om köparens förväntningar i avtalet kan många missförstånd och problem efter överlåtelsen undvikas.

Syftet med ett tydligt avtal är ju att från början klargöra så mycket som möjligt om affären för att undvika en ofta kostsam och påfrestande tvist i domstol.

Steg 1: Förberedelse

Hästar förändras ständigt på in- och utsidan av olika anledningar. De kan inneha fel i sin anatomi som inte direkt inverkar på hästens funktionsduglighet men kan också ådra sig beteende- eller rörelsestörningar eller andra förändringar avseende användbarhet, som alla är svåra att kartlägga bakåt i tiden. De lagar som reglerar överlåtelser av hästar är köplagen och konsumentköplagen. Dessa lagar tar inte hänsyn till att hästar är levande djur i ständig förändring vilket inte sällan leder till bekymmer och orimliga resultat när lagarna tillämpas på hästaffärer. Detta i kombination med ett förhållandevis stort antal domstolsprocesser rörande hästköp innebär att det är väldigt viktigt att använda sig av ett skriftligt avtal när man köper eller säljer en häst. Det är inte alla regler i lagarna som går att avtala bort men genom att ta med mycket information om hästen och om köparens förväntningar i avtalet kan många missförstånd och problem efter överlåtelsen undvikas. Syftet med ett tydligt avtal är ju att från början klargöra så mycket som möjligt om affären för att undvika en ofta kostsam och påfrestande tvist i domstol.

Vi på Ludvig & Co vill höja din beredskap inför din kommande hästaffär och har därför tagit fram denna handlingsplan som ett hjälpmedel både för säljare och köpare.

Steg 2: Besiktningen

Hästens egenskaper – allmän information

För dig som köpare är det viktigt att identifiera säljarens utfästelser och om de egenskaper säljaren utlovar överensstämmer med verklighetsbilden. För säljaren är det viktigt att inte generalisera egenskaperna hos hästen eller bidra med för högt utvidgade utfästelser. Kontrollera hästpasset, vilket redogör grundförutsättningarna för hästen.

Alla hästar har sina begränsningar och dessa bör givetvis presenteras. Det är därmed viktigt att överlämna skadehistoriken, och även att denna kontrolleras hos försäkringsbolaget och veterinärer som behandlat hästen. Kontroller kan ske genom inhämtande utav fullmakt från säljaren.

Använd befintliga databaser för att komplettera informationen gällande hästens egenskaper. För tävlingshästar registreras deras resultat i förbundets tävlingsdatabas eller Equipe online.

Kontakta anläggningen där hästen är uppstallad och fråga stallchefen hur hanteringen har fungerat. Kontakta även tidigare ägare utav hästen, eller andra som ridit hästen.

Säljarens och köparens egenskaper

Hur ser bakgrundsinformationen ut för parterna, d.v.s. säljaren eller köparen? Är de kreditvärdiga, finns det anmärkningar hos kronofogden? Finns det pågående juridiska tvister, eller finns det avslutade tvister eller reklamationer?

Fråga säljaren om denne har erhållit några reklamationer för tidigare försäljningar? Hur har dessa hanterats?

Kontakta uppfödaren för att få en bild av hästens ursprung.

Kontakta även andra köpare som innehar hästar från samma säljare. Är säljaren näringsidkare eller privatperson? Se till att detta framgår av avtalet.

Provridning

Prova hästen flera gånger, gärna i nya miljöer som är utanför hästens komfortzon.

Fråga hur hästen hanterar nya ryttare, sadelbyte, ridhus, nytt underlag och hur det fungerar om någon annan än ägaren tar hand om hästen?

Fråga även efter hästens tidigare användningsområden, vilken utbildning den har genomgått. Se även till att prova hästen inom dess olika användningsområden för att skapa en komplett bild.

Är det någon särskild utrustning som hästen inte kan använda sig av eller som den måste använda sig av?

Använd en förtroendeingivande och meriterad veterinär

Veterinärbesiktningen utgör oftast grunden för åberopade av fel i samband med tvister. Se till att besiktningen utförs utav en veterinär som godkännes utav båda parterna. Det är viktigt att veterinären har goda meriter eller är allmänt känd för sin kunskap inom området. Fråga gärna veterinären om denne efterföljer gällande riktlinjer för besiktningar?

Utred veterinärbesiktningen, be veterinären göra en redogörelse för eventuella avvikelser som påträffats. Dessa kan därefter ligga till grund för köpeavtalets upprättande. Vissa avvikelser så som lösa benbitar, röntgenförändringar eller kissing spines utgör inte fel i praktisk bemärkelse, även om de utgör en avvikelse enligt besiktningen.

Se till att besiktningen sker i en neutral miljö, d.v.s. undvik en gårdsbesiktning.

Tydlighet vid informationsutbyte, ange förväntningar och ställ frågor!

Var tydlig med vad du avser att använda hästen till. Är det en dressyr-, hopp-, rid- eller en allsidig tävlingshäst du söker? Är det då rätt köpeobjekt som du förhandlar om?

Som säljare är det därmed viktigt att du inser hästens begränsningar och således inte utlovar mer. Erbjud köparen mycket dokumenterad information om hästen för att undvika anklagelser om undanhållande av fel i häst.

Som köpare är det viktigt att ställa mycket frågor och kräva dokumentation av relevanta handlingar.

Steg 3: Hjälp med en trygg transaktion på dina villkor

Att köpa eller sälja en häst är en känsloladdad process både för köparen och säljaren vilket i många fall leder till att parterna förbiser en viktig del av överlåtelsen, nämligen köpekontraktet. Den goda kommunikationen, den förtroendefulla relationen mellan parterna, hästens potential, goda prestationer i tävlingar, samt ivrigheten att få affären i hamn är bara några exempel på omständigheter som kan medföra att parterna inte upprättar ett skriftligt avtal. Men vad händer ifall köpet inte blev som parterna hade tänkt sig? Vad har parterna för rättigheter eller skyldigheter då?

Om parterna inte upprättar ett köpeavtal tillämpas köplagen eller konsumentköplagen i sin helhet. Det skall dock tilläggas att när parterna upprättar ett avtal, kan lagen träda in som utfyllnad för de förpliktelser som inte reglerats mellan parterna. Dessa lagstiftningar kan ge oönskade konsekvenser då de inte är lämpade för levande djur, och särskilt inte hästar. Köplagen och konsumentköplagen behandlar hästar på precis samma sätt som vardagliga kapitalvaror vilket innebär att de inte särskiljs från tv-apparater, bilar eller datorer enligt gällande rätt. En hästaffär kan således bli en väldigt kostsam lärdom för bägge parter, särskilt då vi upplever att antalet hästtvister har ökat på senare år och likaså de skadeståndsanspråk som framställs i tvisterna. Oftast kostar tvisten mycket mer än vad hästen är värd.

Upprättandet av ett ändamålsenligt och tydligt köpekontrakt gör affären tryggare för båda parter och reducerar risken för meningsskiljaktigheter och tvister.