Minor Use är ett projekt som startade 2007 och som drivs av LRF för att utveckla och säkra växtskyddsmedel för grödor som odlas i liten omfattning eller som har mindre användningsområden.

Projektets bidrag och omfattning

Projektet ska bidra till att förbättra tillgången till växtskyddsmedel som effektivt kan hantera de växtskadegörare som inverkar på odlingen och minimera riskerna och konsekvenserna för människors hälsa och miljö.

Projektet omfattar alla arealmässigt små grödor eller växtskyddsmedel med liten användning. I princip omfattas alla grödor inom den yrkesmässiga trädgårdsodlingen, bortsett från potatis, liksom en del lantbruksgrödor som till exempel fröodling och lupiner.

Nya försök genomförs varje år

Sedan starten av projektet Minor Use har försök genomförts varje år. Vissa av dem som flerårsprojekt, vissa av dem delfinansierade av branschen själva och ett fåtal färdiga studier är inköpta utifrån.

Försöken innebär oftast att pröva om ett växtskyddsmedel som är godkänt för någon annan gröda kan vara effektivt utan att skada den gröda det testas i. Även resthaltsförsök i ätliga grödor genomförs. Totalt har Minor Use sedan starten 2007 och till och med 2019 finansierat, helt eller delvis, cirka 400 projekt.

Projektet Minor Use sträcker sig i dagsläget fram till 2025. I handlingsplanen till Livsmedelsstrategin fick projektet en utökad finansiering.

Styrgruppen

Styrgruppen består av projektansvarig från LRF och representanter från Jordbruksverket och Svenskt Växtskydd.

Kontakt

Helén Strandroth

Telefon:

070-212 45 58

E-post:

Helen.strandroth@lrf.se