Medlem och organisation

Avtalsrådet föreslår att stämman utser en valberedning.

Kommunala samrådsgrupper inrättas i flera län. I några län fungerar ortsförbunden som samrådsgrupp.

I en motion ifrågasätter Örebro länsförbund användningen av antibiotika i foder.

Larmrapporter om brist på livsmedel föranleder riksförbundsstämman att göra ett uttalande om att all jordbruksjord som finns i Sverige och som kan brukas rationellt skall utnyttjas.

Bristen på kvinnor i organisationen uppmärksammas alltmer och blir pinsam för förbundsledningen. Ordföranden uppmanar kvinnorna att ta plats.

LRF anställer en forskningssekreterare.

Politik och samhälle

1973 sker ett jämnt riksdagsval, som leder till den så kallade lotteririksdagen. Socialdemokraterna fortsätter regera. Svante Lundkvist blir ny jordbruksminister.

En energikris bryter ut mot slutet av året.

Under året är det fortsatt prisstopp och jordbruket får kontanta ersättningar i stället för prishöjningar. Därmed har Sverige i praktiken fått en mellanprislinje på livsmedel.

Den skogspolitiska utredningen föreslår att en myndighet skall ange rullande planer för avverkning, återväxt och skogsvård utifrån ”gängse” näringspolitiska principer för lönsamhet och sysselsättning. Styrningen skall ske med avgifter och stöd. Jordbruksministern förklarar senare att regeringen inte tänker lägga sådana förslag. I stället tillsätts nya utredningar.

Genom den nya lagstiftningen om hushållning med mark och vatten inskränks rätten till ersättning vid intrång och rådighetsinskränkningar i markanvändningen.

Gatt-förhandlingar om nytt handelsavtal inleds i Tokyo. Även jordbruksvaror skall omfattas av förhandlingarna.

Ekonomi och affärer

Lantbrukarnas Hälsovårdscentral AB startar sin verksamhet. Hälso- och sjukvård skall erbjudas anställda i lantbrukskooperativa företag i Stockholm.

LTs Förlag och Studieförbundets Vuxenskolans förlag slås samman.

Kooperation och marknad

2,9 miljarder kg mjölk produceras av 65 000 mjölkproducenter med 750 000 mjölkkor som i genomsnitt mjölkar 4 300 kg.

LRF och branscherna genomför en kampanj, Svensk Mat, för att skapa en svensk matprofil utifrån det livsmedelspolitiska program som stämman antog 1972.

NCB får bygga ut cellulosafabriken i Vallvik och blir därmed den första industrilokalisering som prövas enligt den nya mark- och vattenhushållningslagen.

Det tredje blocket vid sidan av ICA och KF bildas. Här ingår Åhlén och Holm , ASKgrossisterna och J S SABA.

Lantmännen lanserar världsnyheten stärea som ett proteinfodermedel som ersätter importerad soja.

Slakteriförbundet överlåter sin ensamrätt till försäljning på Stockholms- och Göteborgsmarknaderna till Farmek respektive Scan Väst.

Författare: Jan de Woul