Medlem och organisation

Rekordmånga ombud kallas till årets riksförbundsstämma. I år kallas 418 ombud vilket föranleder motioner.

Lantbrukets Avbytartjänst AB startar riksomfattande verksamhet 1 juli. 160 avbytare servar 1 600 djurägare som kan få 1-2 dagar ledigt per månad.

Lantbrukarnas sociala situation ägnas stor uppmärksamhet och LRF uppmanar regeringen att förbättra försäkringssystemet.

LRFs arrenderåd bildas med uppgift att vara rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor som berör jordägare och arrendatorer. Ordförande blir Thure W Karlsson. Tre representanter i övrigt från vardera jordägarna och arrendatorerna.

En utrikessektion bildas inom den kooperativa avdelningen. Genom Foreign Visitors Service organiseras utländska studiebesök. Under året tas 90 besök med 1 400 personer emot från 35 länder.

Den fackliga anslutningen bland LEABs anställda passerar 50 % och arbetstagarrepresentanter tar därmed plats i LEABs styrelse.

Ett rökförbud under stämmorna diskuteras. Alternativet vore rökpauser som dock avvisas av styrelsens arbetsutskott.

I enlighet med kulturprogrammet som antogs av stämman 1974 tillsätts LRFs kulturråd under ledning av förbundsordföranden och med framstående representanter för svensk kultur.

Politik och samhälle

Antalet brukningsenheter är 131 949 och den brukade arealen 2 980 tusen hektar.

Subventioneringen av livsmedel fortsätter och uppgår vid årets slut till 2,7 miljarder kr.

Regeringen beslutar om högstpriser på potatis. Odlarna slutar leverera under en viss tid.

Skogsvårdslagen ändras så att skogsbruk skall bedrivas så att hänsyn tas till naturvårdens intressen. Skogsägarna blir också skyldiga att anmäla planerade avverkningar till en skogsvårdsstyrelse. Naturvårdsområden får inrättas där särskilda skyddsåtgärder behövs. Ersättning utgår inte till markägaren.

Skogsarbetarna går i vild strejk under tio veckor för månadslön.

Lantbruksstyrelsen och Skogsstyrelsen flyttar till Jönköping. Jordbruksnämnden följer efter 1977.

Kooperation och marknad

Den tidvis intensiva debatten om lantbrukskooperationen fortsätter. Dels kritiseras den dominerande marknadspositionen dels beskylls kooperationen för bristande rationalisering. Statens Industriverk publicerar en rapport om slakt- och charkindustrin som delvis motsäger detta.

Svårigheterna för Farmek fortsätter och vid stämman byts ordförande och flera andra styrelseledamöter ut.

Ett förslag till kooperativt handlingsprogram läggs fram.

Mjölkcentralen byter namn till Arla.

Striden mellan NNP och Norrlands Slakteriförening om slaktleveranserna fortsätter. Norrlands Slakteriförening stöds av Slakteriförbundet som är tveksam till branschblandade föreningar.

De dagliga noteringarna i radio av priset på ägg, potatis och smågrisar upphör.

Den hälsovådliga erukasyran i oljeväxter uppmärksammas och väntas få allvarliga konsekvenser för svensk rapsolja. Ett intensivt växtförädlingsarbete inleds.

Författare: Jan de Woul