Medlem och organisation

Projektet Bondeföretagaren – ett affärsutvecklingsprojekt för den enskilde bonden startas.

”Ryggsäcken” med stenar symboliserande Sveriges bönders extra skatte- och avgiftsbördor på drygt 1,5 miljarder överlämnas av Hans Jonsson till Göran Persson.

LRFs lokalavdelningar tänder vårdkasar landet runt.

Vädret är uruselt och betydande delar av skörden kan inte bärgas på grund av regn. Värst drabbas mellersta Sverige. Grispriserna sjunker dramatiskt under året.

Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att ta fram ett utbildningspolitiskt handlingsprogram.

Sånga Säby, Kurs & Konferens blir som första bolag inom LRF certifierat enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).

Restaurang Treklövern i LRF-huset byggs om till ett modernt restaurangkök med möjlighet till köksskola.

LRF medverkar i Stockholms kulturhuvudstadsengagemang och aktiviteten Smaka på Sverige på Skansen.

Nio husdjursföreningar söker och beviljas medlemskap i LRF.

Det nybildade, börsnoterade bolaget FöreningsSparbanken AB beviljas medlemskap i LRF retroaktivt från 24 nov 1997.

LRF arrangerar en miljökonferens i Visby med deltagande från samtliga bondeorganisationer i länderna runt Östersjön.

Politik och samhälle

EU-kommissionen presenterar Agenda 2000 som skall förbereda EU för kommande WTOförhandlingar och utvidgningen med nya östländer. Budgettaket för CAP och regionalpolitiken blir 1,27 % av EU-ländernas BNP.

Efter påtryckningar från främst Sverige beslutar EU att förbjuda tillväxtantibiotika i foder.

En ny miljöbalk röstas igenom i riksdagen och träder i kraft 1 januari 1999. Skogsvårdslagen lämnas utanför. Markägarens ställning försvagas ytterligare.

Regeringen inför kartavgifter som villkor för att få EU-ersättning. Beslutet strider mot EGrätten och staten tvingas senare betala tillbaka dessa.

Ekonomi och affärer

Resultatet i de affärsdrivande bolagen delas delvis ut i form av medlems- eller ägarbonus efter beslut av stämman.

LRF köper 10 % av aktierna i mejeriet Petmol i St Petersburg för 30 mkr.

LRF Re AG som skall återförsäkra LRF Försäkring och LRF Finance AG startas i Schweiz.

LRF investerar 100 mkr i Farm Food SA i Polen.

10 % i det börsnoterade finländska slakteriföretaget HK Ruokatalo förvärvas.

Juridiska byrån etablerar en filial i Litauen.

LRF säljer sina fastigheter på Torsgatan och Banérgatan.

Lantbrukarnas Trygghets Försäkring (LTF) förvärvar resterande 50 % av Landia Liv och Landia Sak.

Beslut fattas om att avveckla Avbytartjänst, LRF Revision och Skapa Matglädje AB.

10 mkr avsätts för att utveckla ett gemensamt aktörsregister för elektronisk handel inom lantbrukskooperationen (GreenBiz).

Kooperation och marknad

Efter ett intensivt lobbyarbete av LRF och skogsägarrörelsen ändrar regeringen konkurrenslagen så att inte skogsägarföreningarna skall bli förbjudna.

LRF beslutar stödja Mellanskog med 60 mkr i form av aktier i Mellanskogs Industribolag eller förlagsinsatser i Mellanskog ek för.

Kronägg ek för har ekonomiska problem och LRF ställer en borgen på 15 mkr.

LRF beslutar att tillsammans med Södra och Sparbanksstiftelsen Kronan finansiera en professur i skogsekonomi i Växjö.

LRF anslår 1,5 mkr till kooperationsforskning inom Stiftelsen Lantbruksforskning.

Författare: Jan de Woul