Från och med stämman 2003 i Göteborg hålls tvådagarsstämma under tre år varefter en tredagarsstämma hålls när det är valår. Tidigare varade stämman tre dagar och hölls i mitten av juni. Platsen cirkulerade mellan länsförbunden.

Vid riksförbundsstämmans öppnande sjöngs LRFs kampsång (som få kunde text och melodi till) och hölls parentation över avlidna framstående medlemmar. Priser och utmärkelser utdelades, exempelvis guldnålar, stipendier, kulturpriser, bästa årsredovisning och årets LRF-avdelning.

Vid tre tillfällen har extra stämma hållits. 1981 i Uppsala föranledd av ett kärvt förhandlingsläge, 1989 i Stockholm för att konfirmera ”spårbytet” och 1995 för att behandla frågor kring tillämpningen av EU-avtalet.

Till stämman väljer LRFs medlemsorganisationer (regioner och organisationsmedlemmar) vardera lika många ombud eller numera fullmäktige. Från början beräknades antalet ombud utifrån omsättningen i kooperationen. För att lika många ombud skulle utses från vardera grenen tilldelades länsförbunden tilläggsmandat. Som mest kunde stämman ha mer är 400 ombud. Från 1981 bestämdes genom en stadgeändring att antalet skulle begränsas till 300 med 150 från vardera gren. Från 1993 sänktes antalet till 200 och från 2005 utses 150 fullmäktige. De 75 kooperativa mandaten fördelas nu av stämman på förslag av riksförbundsstyrelsen.

Stämman väljer två förtroendemannarevisorer jämte suppleanter. Dessa, liksom yrkesrevisorerna som alltid kommit från KPMG, har haft en viktig roll som riksförbundsstämmans kontrollorgan visavi riksförbundsstyrelsen.

Val och beslut om arvoden förbereddes i en valberedning som inledningsvis bestod av representanter från alla länsförbund. 2002 bantades valberedningen till 11 personer.

Ordförande i valberedningen har varit Göte Johansson (1973–1979), Lars-Erik Larsson (1980–1989), Eric Malmström (1990 och 1991), Roland Johansson (1992–1997), Gunnar Ågren (1998–2003), (20042011) Ingemo Johansson.