Raps_Skåne

Affärsverksamheter

LRFs affärskoncern består av sex helägda dotterbolag samt en rad delägarskap - däribland Ludvig & Co, Svenskmärkning och Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare. Verksamheterna är olika till sin natur, men gemensamt är att alla verksamheter genererar medlemsnytta. Medlemsnytta innebär dels tjänster av hög kvalitet riktade direkt mot medlemmarna, dels att företagen levererar vinst som används för att skapa ytterligare medlemsnytta.