Personuppgiftsansvarig

LRF Samköp AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av LRF Samköp och som beskrivs häri.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a och LRF ideell förening. Till u p a-föreningen är knutet ett servicebolag; LEAB. LEAB är moderbolag för ett antal dotterbolag inom LRF-sfären. LRF Samköp AB är ett av flera helägda dotterbolag till LEAB.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter vi behandlar är namn, person-, organisations-, medlemsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter som du lämnat till oss. Om du har samtyckt kan vi även komma att behandla inköpshistorik m.m. enligt särskilt samtycke. LRF Samköp erhåller även uppgifter från LRF:s medlemsregister. Tillhandahållande av personuppgifter är obligatoriskt för att du ska kunna använda dig av LRF Samköps tjänster.

Ändamål

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig LRF Samköps tjänster. Uppgifterna används i syfte att identifiera dig som medlem i LRF, för att du ska kunna ta del av de tjänster och avtal som LRF Samköp tillhandahåller, för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, metodutveckling och marknadsföring (inklusive att framställa statistik), för att utforma LRF Samköps erbjudanden, för kontakt med dig via e-post, telefon, sms eller annat medel för elektronisk kommunikation, t.ex. för att skicka nyhetsbrev och liknande.

Utlämnande

LRF Samköp kan komma att lämna ut uppgifter till kontrakterade tjänsteleverantörer för dessas uppdrag gentemot LRF Samköp. LRF Samköp lämnar bara ut personuppgifter till tredje man om det är nödvändigt för att medlem ska kunna använda en begärd tjänst hos tredje man.

Hur länge behandlas uppgifter

Personuppgifter sparas under den tid du är medlem i LRF och upp till 12 månader efter att medlemskapet upphört, såvida inte annat anges eller inte andra föreskrifter kräver att personuppgifterna sparas längre. Därefter raderas dina personuppgifter.

Information m.m.

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om vår behandling av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske genom en skriftlig undertecknad begäran till LRF Samköp AB. Du kan förstås även begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras.

Behandling för direkt marknadsföring

Du kan när som helst kostnadsfritt motsätta dig att dina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Sådan begäran ska vara skriftlig. Om du motsätter dig direkt marknadsföring kommer LRF Samköp, vid mottagandet av sådan anmälan, inte längre att behandla aktuella personuppgifter för ändamålet direkt marknadsföring och du som medlem kommer därmed inte längre att kunna få del av framtida rabatter och erbjudanden genom direkt marknadsföring.

Om du inte vill erhålla information via e-post eller annan elektronisk kommunikation kan du särskilt motsätta dig sådan behandling.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Vi kommer i olika situationer att begära samtycke till behandling. Du kan när som helst välja att återkalla ett sådant samtycke. Återkallelse betyder inte alltid att uppgifter per automatik raderas. Om du återkallar samtycke är det inte säkert att du kan använda våra tjänster och avtal så som närmare har beskrivits när vi inhämtade ditt samtycke.

Kontaktuppgifter

LRF Samköp AB, org. nr 556043-8771, postadress: Franzengatan 6, 105 33 Stockholm, e-postadress: info@lrfsamkop.se, telefon: 08-787 59 00.