Utvecklingen av regelverken görs tillsammans med intressenterna; primärproducenter, dagligvaruhandel, grossister, konsumenter och experter. Kriterierna i regelverken beskriver hur en trygg och hållbar produktion av livsmedel och blommor ska gå till. Standarden är ackrediterad vilket innebär att myndigheten Swedac accepterat regelverken och godkänt certifieringsorganens kompetens och oberoende.

Inom Sigill Kvalitetssystems IP standard finns idag kvalitetssystem och certifieringar på tre nivåer.

· Grundnivån som garanterar att svensk lagstiftning och branschriktlinjer följs, fokus ligger på livsmedelssäkerhet och djurskydd på lagnivå.

· Sigillnivån har ökade krav inom hållbarhet och djuromsorg är en certifiering för företag i framkant inom hållbarhetsfrågorna och ger rätt att använda Svenskt Sigill märket.

· Tillvalsnivån består av klimatcertifiering och naturbeteskött och ger rätt att märka med Svenskt Sigill Klimatcertifierad eller Svenskt Sigill Naturbeteskött.

· Som en komplettering som kan användas på alla nivåer finns sedan år 2016 IP Arbetsvillkor som garanterar att lagstiftning och branschriktlinjer för arbetsvillkor följs.

Idag är nästan 4 000 företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland certifierade enligt IP-standarden, vilket gör dem till trygga, leverantörer med hög trovärdighet. För många företag är certifiering enligt en oberoende tredjepartsstandard en stark konkurrensfördel och i vissa fall ett krav för att kunna exportera sina produkter.

Miljömärkningen för svensk mat och blommor

Miljömärkningen Svenskt Sigill får användas för mat och blommor som producerats i Sverige och är certifierad enligt den högre nivån i IP-standarden, IP Sigill. Det innebär extra åtaganden i produktionen när det gäller livsmedelssäkerhet, miljöansvar och djuromsorg. Certifieringen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna.

Offentlig Upphandling

Ett IP-certifikat är ett kvitto på att verksamheten uppfyller högt ställda krav på livsmedelssäkerhet, miljöansvar och djuromsorg. Vid offentlig upphandling är certifikatet ett trovärdigt verifikat på att de krav som ställts i upphandlingen uppfylls.

Export och jämförelse med internationella standarder

Sigill Kvalitetssystem genomför ständigt jämförelser med internationella certifieringar som till exempel GlobalGAPoch MPS. Certifiering på IP-standardens Sigillnivå är benchmarkade för att matcha GlobalGAP, MPS och några fler certifieringar som är vanliga på den europeiska marknaden. Regler på IP Sigillnivå baseras på svensk lagstiftning, erfarenhet och nordiska förhållanden. Därför innehåller certifieringen betydligt färre regler än om man som svensk primärproducent skulle välja till exempel GlobalGap. Detta är en kostnadsbesparing bland annat eftersom revisionsbesöken tar kortare tid.