Vid LRF Entreprenads branschråd 2020 var frågan om framkomlighet i fokus. Problemet är utbrett i hela landet. Vid kontakter med de som utformar vägsystemet förstår man att de många gånger inte alls tänker igenom möjligheten för vissa fordon att ta sig fram på gator och vägar. Det finns t.o.m. exempel där man kort efter att bygget varit klart måste bygga om igen då det visat sig att den egna kollektivtrafiken inte kan ta sig fram med t.ex. ledbussar.

Budskapet i broschyren är att Nollvisionen, som säger att ingen ska dö eller allvarligt skadas i trafiken, naturligtvis är en bra utgångspunkt för säkerhetsarbetet. LRF menar dock att trafiksäkerhet och framkomlighet kan kombineras, troligen utan att det blir dyrare om bara tanken finns med från början i alla projekt. LRF Entreprenad föreslår t.ex. att det bör tas fram ett antal standardiserade farthinder där framkomlighet är en av parametrarna.

Det föreslås också att väghållaren i alla typer av projekt håller samråd dit landsbygdsföretagens organisationer blir bjudna för att just kunna lösa framkomlighetsfrågan innan någon dyr trafiksäkerhetsåtgärd genomförs.

För att illustrera bra och mindre bra trafiklösningar finns ett antal kommenterade fotografier som kan användas i diskussionen inför nya projekt i sitt närområde.

Broschyren innehåller även en historisk exposé över lantbrukets utveckling de senaste hundra åren. Kanske är den mest intressant för dig i branschen, se det i så fall som en mer lättsam del att läsa och bli nostalgisk till, särskilt du som passerat 50, och då menar jag inte en 50-skylt.

Broschyren hittar du här!