Bland annat att de ska driva att stödet till enskilda vägar måste öka. LRF Entreprenad spelade in behovet av att säkerställa kompetensförsörjningen inom infrastrukturbranschen, inte minst genom en god konkurrenssituation i hela landet. Ordningen med upphandlade baskontrakt, där en entreprenör tar på sig såväl drift som investeringar i ett större område, har lett till det rakt motsatta; en utveckling där endast några få stora bolag har möjlighet att ge anbud och tävla om uppdragen för Trafikverket.

LRF Entreprenad föreslår att Trafikverket ska genomföra ett pilotprojekt med upphandling inom mindre geografiska områden. Det skulle möjliggöra för flera entreprenörer att vara med och konkurrera om t.ex. vinterväghållningstjänster. Detta borde i sin tur leda till bättre förutsättningar och en marknad för fler entreprenörer i dessa områden, till fromma för såväl kommunala som enskilda väghållare, vilka därmed enklare bör kunna upphandla driftentreprenörer med rätt kompetens och maskinpark. En sådan åtgärd, som möjliggör förutsättningar för en bättre kompetensförsörjning för branschen, skulle förhoppningsvis också kunna bidra till att råda bot på svårigheterna som idag finns för många väghållare att sörja för en kostnadseffektiv vinterväghållning.

LRF har fått återkoppling från Trafikverket att de tagit del av brevet och att de föreslår att regeringen höjer budgeten för enskilda vägar från 13 till 16 miljarder alltså i linje med LRFs åsikt. När det gäller övriga förslag vet vi ännu inte hur det blir men fortsätter att bevaka och påverka för att även där få till förändringar som direkt påverkar entreprenadverksamheten på landsbygden.