Många olika faktorer samverkar till att öka problematiken att ta sig fram med i första hand jordbrukets maskiner men i viss mån även skogsmaskiner. Strukturrationaliseringen inom jordbruket har gett allt större maskiner, inte sällan p.g.a. inköpta maskintjänster eller olika former av gårdssamarbete. Alltså sker fler och längre transporter på vägar, även inom samma brukningsenhet. Den nollvision för dödsfall och svårt skadade i trafiken som finns medför olika typer av trafiksäkerhetsåtgärder som väldigt ofta ger begränsningar för maskinernas framkomlighet. LRF bejakar nollvisionen men anser att många av de åtgärder som görs kan utföras på andra sätt som skulle minska problemen för jord- och skogsbruksmaskinerna.

Vissa lösningar får som följd att den långsamtgående trafiken ställer till så stora besvär för övrig trafik att irritationen som uppstår riskerar att skapa nya riskfyllda situationer orsakade av trafikanternas oberäkneliga agerande, t.ex. vansinnesomkörningar. Ibland blir det så misslyckade lösningar att maskiner överhuvudtaget inte kan ta sig fram, det kan vara förödande för verksamheterna.

LRF Entreprenad jobbar just nu med en broschyr som beskriver lantbrukets och maskinparkens utveckling de senaste 100 åren. Samhällets utveckling med bostads- industri- och handelsområden som breder ut sig runt befintliga samhällen och i jordbruksbygd ger en hel massa negativa effekter för landsbygden, sådant beskrivs också liksom vi i bild ska visa både bra och dåliga trafiksäkerhetslösningar. Broschyren ska kunna användas av LRFs regioner, kommungrupper och naturligtvis alla andra som vill ha stöd när de träffar politiker eller väghållare.