Våren är här. Den innebär bråda tider för de allra flesta inom de gröna näringarna och inte minst för dem som sysslar med entreprenadverksamhet. Entreprenad är en av de större branscherna bland LRFs medlemmar. Det är också en bransch med tillväxt och goda framtidsutsikter. Därför är det en spännande utmaning att få vara med och starta LRFs entreprenaddelegation.

Från och med de första diskussionerna efter förra riksförbundsstämman har samstämmigheten bland medlemsorganisationerna i LRF Entreprenad varit stor om vilka möjligheter och utmaningar det finns i branschen.

Vi har processat fram ett sätt att samverka för bättre villkor för de gröna näringarnas entreprenadföretag. Var för sig är medlemmarna i delegationen relativt små men tillsammans blir vi en stark påverkanskraft vilket har varit en viktig drivkraft i uppstarten.

Dessutom är många av frågorna som identifieras redan på LRFs dagordning om än med lite andra vinklingar som till exempel offentlig upphandling där vi hittills jobbat mycket med maten men där problemen även finns för små entreprenadföretag. Nu får dessa frågor en tydligare styrning och plats inom LRF. Det är det som är styrkan med LRFs branschavdelningar!

Lennart Nilsson Ordförande LRF Entreprenad