Nedan kan du läsa om vad som diskuterades inom de fyra områdena.

Vad är bra/dåligt med delegationssamarbetet?
Bra att komma in tillsammans i en näringspolitisk kontext som organisationerna inte själva klarar med sina resurser, större kraft tillsammans. LRFs expertis värdefull. De veckovisa avstämningarna kring Corona våren 2020 har varit betydelsefulla och visar kraften när alla är öppna med sin information till varandra. För LRFs del har äntligen entreprenadfrågorna fått en riktig hemvist.

Det har varit lite hackigt i starten och den entreprenöriella hastigheten funkar inte riktigt i näringspolitiken, vilket frustrerar lite men är något alla behöver ha förståelse för. Verksamhetsplanen borde ha hållits fast i trots byte av verksamhetsledare, den styrningen har ej funkat så bra. Rätt olika organisa­tioner i delegationen vilket kan vara bra och dåligt.

Vilken nytta har din organisation av branschsamarbetet?
Det är en stor fördel att vara del i ett större sammanhang, ensam är inte stark. Organisationerna kan tillsammans jobba brett och utnyttja kraften i LRF som expert- och lobbyorganisation. Alla blir vinnare när det finns en arena för att dela erfarenheter och specialkunskaper. Nätverket är mycket värdefullt.

Vad skulle ni vilja ha mera/mindre av?
Det är viktigt att tänka på de möjligheter till samarbeten som finns genom att utnyttja hela LRF-organisationen, både i de andra branschavdelningarna och i LRF som helhet. LRF Entreprenad kan naturligtvis även vara till nytta för övriga LRF också. Viktigt att alla delar går i takt för att nå mesta nytta för medlemmar och medlemsorganisationerna. Den genomförda branschdagen uppskattades av alla och det konceptet ska vidareutvecklas framöver kanske med flera teman på samma dag.

Mötesstruktur
Att träffas fysiskt några gånger per år är en genomgående vilja hos alla organisationer, det är positivt för nätverkandet och förståelsen för varandras frågor och organisationer. I samband med de regelbundna avstämningarna i samband med Coronapandemin våren 2020 gick LRF Entreprenad över till att mötas digitalt via Teams istället för telefonmöten. Möjlighet till telefonuppkoppling fanns ändå för att göra mötena än mer tillgängliga oavsett var man befinner sig. Att kunna se varandra ger åtminstone mötesledaren en större trygghet i att alla verkligen ”befinner sig på samma möte”.

Fakta om LRF Entreprenad


Syfte
I mars 2018 startade LRF Entreprenad med syfte att, genom samverkan mellan de ingående organisationerna, jobba för bättre villkor för det gröna näringslivets entreprenadföretag.

Delegationen
Medlemsorganisationerna som bildar delegationen är ganska olika i storlek och organisation. Skogsentreprenörerna och Maskinringarna har anställd personal, Maskinstationerna och Farmartjänst har ingen anställd personal kring administration eller ledning.

När det gäller vem som representerar i LRF Entreprenaddelegationen från de olika medlemmarna så är det förtroendevalda. Från sommaren 2020 är Skogsentreprenörernas VD och Maskinringarnas Verksamhetschef adjungerade vilket har visat sig fungera bra då det ger en större kontinuitet eftersom förtroendevalda i vissa fall har svårt att prioritera medverkan då den egna verksamheten självklart ofta behöver prioriteras. Även Maskinringarna och Farmartjänst har personer adjungerade för att bredda kompetensen i delegationen. LRF har ordförandeposten via en förtroendevald. verksamhetsansvarig är anställd av LRF och sköter det praktiska, dagliga arbetet inklusive minnesanteckningar från delegationens möten.

LRFs organisation
LRF Entreprenad är en branschavdelning som från sommaren 2020 är placerad på en enhet tillsammans med LRFs övriga branschavdelningar. LRFs stora verksamhet mot medlemmarna sker ute i de 17 regionerna dit även kommungrupper och lokalavdelningar är knutna. Det är önskvärt att både LRF och medlemsorganisationerna i LRF Entreprenad närmar sig varandra även på den regionala nivån för att kunna hjälpa varandra och minska risken för att LRF Entreprenad ses som ett ”uppifrånprojekt” stationerat i Stockholm.