Ekonomi och Marknad ges ut av LRF Kött och syftar till att beskriva det svenska och internationella marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Rapporten har ett framåtsyftande perspektiv och ger en indikation om lönsamhetsutvecklingen inom respektive verksamhetsinriktning.

Några nyheter i senaste numret:

Gris

Slaktgrisproduktionen upplever en marginalförsvagning under perioden januari-augusti med 2,6 procent i förhållande till samma period föregående år medan smågrisproduktionen upplever en försvagning med 10,4 procent. Den negativa utvecklingen förstärktes kraftigt under sommarmånaderna då torkan drev upp priserna på fodermedel med närmare 7-13 procent inom smågrisproduktionen och motsvarande 14 procent inom slakgrisproduktionen.

Nöt

Sommarens torka har bidragit till ökad produktionskostnad på grovfodret men har även påverkat råvarupriserna för ingående fodermedel i färdigfodret. Stigande foderkostnader sammanfaller med sjunkande avräkningspriser, på grund av större tillgång än efterfrågan.

Lamm

Marginalerna i lammproduktionen har försämrats under 2018 i förhållande till föregående år. Avräkningspriserna är mer eller mindre oförändrade mellan åren men på kostnadssidan utmärker sig stigande kostnader på både grov- och kraftfoder. Torkan under sommaren har haft en stor inverkan på kostnadsbilden i lammproduktionen.

Läs hela rapporten här.