Några nyheter i senaste numret:

Den handelspolitiska låsningen avseende Afrikansk Svinfeber och export av biprodukter mellan Ryssland och EU stå fortfarande i ett låst läge. I spåren av Rysslands handelssanktioner har Sverige som få andra grisproducerande länder inom EU kunnat uppvisa en förstärkning av avräkningspriset under hela 2015. Det är uteslutande en förstärkt hemmamarknad som bidragit till situationen som råder. Effekten syns inte minst genom en förstärkt svensk handelsbalans.

Slakten av kor ökar med 1,2 procent under årets nio inledande månader. Samtidigt signalerar inte nivåerna om en omfattande utslaktning men effekterna av kommande installningsperiod syns inte fullt ut i slaktstatistiken. Det genomsnittliga avräkningspriset har stigit med 19 procent i jämförelse med föregående år och den svenska noteringen ligger högst inom EU vid en jämförelse för vecka 48. Priset på kalvar har följt med i prisutvecklingen och ligger närmare 21 procent högre under 2015 i jämförelse med föregående år medan foderpriserna befinner sig 3 procent lägre. Sammantaget innebär situationen en ackumulerad marginalförstärkning motsvarande 114 procent mot 2014.

Nya Zeeland ökar sin närvaro på den europeiska marknaden och perioden januari-augusti visar en ökad export med närmare 6 procent i jämförelse med samma period föregående år. Nya Zeeland kontrollerar i dagsläget 87 procent av exportmarknaden till EU vilket motsvarar 51 procent av Nya Zeelands totala exportvärde av får-och lammkött. Den svenska konsumtionen av får-och lammkött ökade med 3,5 procent under årets nio inledande månader men den stigande konsumtionstrenden  möts av en ännu starkare importtrend och som en konsekvens av detta har det svenskproducerade lammköttet en liten andel av den svenska totalmarknaden, idag uppgående till närmare 27 procent.