Under 2014 initierade då nystartade LRF Kött en process att samla in synpunkter från intressenter i primärproduktionen angående vilka områden och aktiviteter som sågs som prioriterade för att öka tillväxten i näringarna. Under arbetes gång tog Köttdelegationen beslut om att fortsätta arbetet genom att utarbeta en handlingsplan för lamm respektive nöt. I handlingsplanerna skulle bland annat mål och aktiviteter kring marknadsutveckling och export sättas. LRF Kött deltar i processen att utforma handlingsplanerna, där Svenska Köttföretagen har axlat manteln att utforma och se till att beslutade aktiviteter i handlingsplanerna genomförs av respektive utförar-organisation. Theres Strand tillsammans med Johanna Bengtsson på Svenska Köttföretagen håller i genomförandet av handlingsplanerna på lamm respektive nöt.

LRF Kött ingår i den styrgrupp som leder utarbetandet av handlingsplanerna. I styrgruppen ingår även representanter från:

  • Svenska Fåravelsförbundet,
  • Sveriges Nötköttsproducenter,
  • Svenska Köttföretagen,
  • Dagligvaruhandeln,
  • Jordbruksverket och
  • Näringsdepartementet

Under styrgruppen finns ett ”sekretariat” eller projektgrupp som håller ihop fyra arbetsgrupper med olika ansvarsområden: Marknad, Export, Produktion och Stöd & Regler. Det arbete som påbörjats av näringen inom framförallt produktion kommer införlivas i Handlingsplanen. Arbetet kommer att bli ett viktigt inspel till den Nationella Livsmedelsstrategi som utarbetas av regeringen under 2015.