Nötkött

Ökad volym till lägre pris

Torkan hade en avgörande betydelse för produktionen av nötkött 2018. Under hösten var slaktköerna långa. Kanske är det dessa slaktköer som resulterat i att den slaktade volymen ökade med 8 procent under första kvartalet i år jämfört med samma tid året före. Ökningen består nästan uteslutande av hondjur. Det indikerar att ökningen snarare beror på utslaktning än på en verklig produktionsökning. Den minskning som kan uppstå till följd av färre hondjur märks dock inte förrän om något år.

Priset på slaktdjur steg kraftigt 2015 och 2016 men det har sjunkit sedan dess. Räknat som ett genom­snitt låg de reala priserna 4 procent lägre 2018 än året innan. Under första kvartalet 2019 låg dessutom priserna 8 procent lägre än vid samma tid 2018. Prognosen för hela 2019 är att ett vägt pris för allt nötkött hamnar kring 40 kronor per kilo vilket är 5 procent lägre än förra året när även inflationen beaktats. Volymen beräknas dock öka med 6 procent. Det realt produktionsvärde ökar då svagt jämfört med 2018 och hamnar 36 procent över basåren 2010-2014. Det är långt över det generella målet.

Griskött

Minskad volym och lägre pris första kvartalet

Under första kvartalet vände volymen ner och hamnade en halv procent lägre än samma tid året före.  Ökad slakt av suggor, minskad seminering och minskad försäljning av livdjur under 2018 indikerar att minskningen av volymen bara har börjat. Lönsamheten är hårt pressad av högt pris för foder och lågt produktpris. Prognosen blir därför att volymen minskar med 2 procent för hela året. Eventuellt blir det mer. Priset för slaktgris hade en stark utveckling i flera år men sedan 2017 har prisökningar­na varit lägre än infla­tionen vilket medfört ett sjunkande realt pris. Under första kvartalet var priset 2 procent lägre än vid samma tid året före realt sett. Med tanke på den kraftiga prisuppgången på senare tid i övriga EU-länder bör dock priset vända uppåt senare i år. Priset som används avser gris klass E.

Sammantaget blir prognosen för 2019 en real nedgång med 1 procent. Det reala produktions­värdet hamnar då 10 procent högre än basåren 2010-2014 vilket är klart under det generella målet.

Lammkött

Priset ökar samtidigt som volymen viker

Priset för slaktlamm har stigit kraftigt under första kvartalet, en real ökning med 7 procent jämfört med samma tid året innan. Preliminära uppgifter indikerar att prisuppgången har fortsatt under andra kvar­talet. Prisfallet 2018 är därmed återtaget och priserna är nu historiskt höga, 21 procent högre än under basåren 2010 - 2014. En orsak till prisuppgången är att volymen har minskat. Under första kvartalet blev den slaktade volymen 12 procent lägre än samma tid året innan. Det är i sin tur resultatet av en kraftig ökad slakt av tackor 2018.

Torkan förra sommaren blev en utlösande faktor för många men det bakom­liggande problemet är en längre tid med låg lönsamhet. Den förhöjda slakten av tackor började redan hösten 2017.

Prognosen för 2019 att det reala produktionsvärdet minskar med 1 procent. Det hamnar då 18 procent högre än för basåren 2010-2014 vilket är strax över det generella målet.

Läs rapporten här