Gris - förbättrade marginaler

Sett över längre period upplever svensk grisproduktion en stark lönsamhetsutveckling. I förhållande till åren 2011-2012 har marginalerna förbättrats med 228 och 42 procent i slaktsvin-respektive smågrisproduktionen.

Nöt - gynnsamt marknadsläge

En fortsatt avtagande slakt av i synnerhet kalv och hondjur vittnar om ett gynnsamt marknadsläge och en pågående besättningsuppbyggnad, delvis genom omstruktureringar av befintliga mjölkbesättningar.

Lamm - anmärkningsvärd utveckling

Antalet slaktade lamm, tackor och baggar har ökat markant under det första halvåret i förhållande till samma period föregående år. Mest anmärkningsvärd är utvecklingen för tackor och baggar där en ökning motsvarande 30 procent kan noteras.

Läs hela rapporten här

Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva det svenska och internationella marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Rapporten har ett framåtsyftande perspektiv och ger en indikation om lönsamhetsutvecklingen inom respektive verksamhetsinriktning.