Inom ramen för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm har producenter, branschorganisationer, slakterier, foderföretag, handel och myndigheter arbetat fokuserat tillsammans för en ökad produktion av svenskt gris-, nöt- och lammkött. Nu visar statistik att den svenska produktionen av kött från gris, nöt och lamm har ökat i jämförelse med 2016. Samtidigt har andelen svenskt kött i den totala förbrukningen ökat. Det branschgemensamma arbetet med handlingsplanerna har varit drivande för att vända trenden för svensk köttproduktion.

- Den ökade köttproduktionen i Sverige och de ökade marknadsandelarna för svenskt kött betyder att arbetet med handlingsplanerna har haft effekt, säger Torbjörn Lithell, HKScan och ordförande i styrgruppen för Handlingsplan gris, nöt och lamm.

- Arbetet med Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm har gjort att alla aktörer i värdekedjan har närmat sig varandra vilket leder till bättre samarbeten och en ökad förståelse för varandras förutsättningar. Goda samarbeten är grunden för lönsamhet, säger Torbjörn Lithell i ett pressmeddelande

Arbetet med att uppnå de satta målen inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm ska vara avslutat i december 2018.

Så stor är ökningen

Slaktvikt för gris: 240 700 ton. +3%
Slaktvikt för nöt: 132 070 ton. +1%
Slaktvikt för lamm: 5 260 ton. +4%

Förbrukning av svenskproducerat kött i Sverige

Gris: +4%
Nöt: +4%
Lamm: +1%
Jämförelsetalen är mellan åren 2016 och 2017.

SE FILMERNA: Lägesrapport från handlingsplanerna