Nu har Ekonomi och marknad för gris, lamm och nöt släppt sin aprilrapport. Och den visar många positiva trender, men också utmaningar. Här är rapporten i korthet:

Gris: Investeringstakten steg kraftigt
Prognosen för 2017 indikerar att den svenska grisslakten kommer att öka med drygt 2 procent på årsbasis. Huvuddelen av ökningen beror på produktivitetsförbättringar som sker på gårdsnivå, uttryckt fler slaktade grisar per årssugga. Investeringstakten, uttryckt i antalet förprövade platser i förhållande till djurantalet, steg kraftigt inom grisproduktionen under 2016. I synnerhet utmärker sig ökningen av antalet förprövade suggplatser som är på den högsta nivån sedan 2010.

Nöt: Stark hemmamarknad
Antalet slaktade nötkreatur minskade med närmare 4 procent i förhållande till föregående år men utvecklingen varierar kraftigt mellan djurkategori. Det som sticker ut är en kraftigt minskad slakt av kalv och en måttlig minskning av antalet slaktade kvigor. Förbättrade marginaler, till följd av en stark hemmamarknad, gör att producenter väljer att slutgöda kalvarna samt behålla kvigorna för besättningsuppbyggnad.

Lamm: Utvecklingen går i otakt
I en undersökning som genomförts av Jordbruksverket, där samtliga jordbruksföretag fått lämna uppgifter om antalet får, kan konstateras att antalet tackor och baggar minskat mellan åren 2013 och 2016. Utvecklingen går i otakt med en marknad som under samma period vuxit med närmare 17 procent och lämnar också ett tydligt avtryck i handelsbalansen med lammkött. Sedan 1997 har importen av lammkött varit större än den svenska produktionen. Sedan dess har importen av från i synnerhet Irland och Nya Zeeland varit starkt stigande och tillväxttakten har vida överskridit den svenska produktionen som i dagsläget endast utgör 28 procent av den totala förbrukningen. Trenden ser ut att fortsätta.

Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva det svenska och internationella marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Rapporten har ett framåtsyftande perspektiv och ger en indikation om lönsamhetsutvecklingen inom respektive verksamhetsinriktning.