Några nyheter i senaste numret:

Den svenska prisbilden på griskött divergerar alltmer från den som råder inom EU. Under 2014 låg de svenska priserna i genomsnitt 15 procent över EU-nivån, motsvarande siffra för 2015 är 26 procent över EU-nivån. Det svenska grisköttet är väl positionerat utifrån bland annat djuromsorg och antibiotikaanvändning, faktorer som får större betydelse när livsmedelsaktörer utformar sina sortiment. Effekten märks genom stärkta marginaler men investeringsviljan är fortfarande avvaktande.

Antalet slaktade nötkreatur är i stort sett oförändrad i förhållande till föregående år men utvecklingen varierar något mellan djurslag. Det som sticker ut är en kraftigt minskad slakt av kalv och en måttlig minskning av antalet slaktade kvigor vilket beror på den starka hemmamarknaden för svenskt nötkött. Förbättrade marginaler gör att producenter väljer att slutgöda kalvarna samt behålla kvigorna för besättningsuppbyggnad. Jordbruksverkets decemberräkning 2015 visade på en nettominskning av korna med drygt 4800 stycken, mjölkkorna minskar medan antalet dikor ökar jämfört med decemberräkningen 2014. Konsekvensen blir att den svenska nötköttsproduktionen fortsätter att gå i otakt med marknaden som signalerar om en ökad efterfrågan. En ljusglimt är dock det ökade antalet förprövade platser.

Konsumentens vilja att betala mer för svenska mervärden återspeglas i såväl gris- som nötpriser till bonde. Men medan priserna för svenskt nöt-respektive griskött ligger långt över EU-snittet är situationen den omvända för de svenska lammpriserna. Under 2014 låg EUs lammpriser 7 procent över de svenska för att sedan utjämnas under 2015. Inledningen av 2016 divergerar priserna åter igen, de svenska priserna ligger närmare 6 procent under EU-snittet. En bidragande orsak till detta kan vara att Irland och Nya Zeeland är så betydelsefulla prissättare på den svenska marknaden, över hälften av den svenska importen av får-och lammkött kommer från dessa båda länder och de fortsätter att vinna marknadsandelar. Trots detta är den svenska lammarknaden en marknad i medvind där svenska lammproducenter erfarit kraftiga marginalförstärkningar under den senaste 12-månadersperioden.