Fråga 1: Hur jobbar du och ditt departement med livsmedelsstrategin för att främja svensk mjölkproduktion?

Fråga 2. Hur säkerställer ni att de nya hållbarhetskriterierna för offentlig upphandling används i offentlig sektor?

Svar [på både fråga 1 och 2]: I livsmedelsstrategin anges att den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltidstjänster bör användas för att bättre styra mot och motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö. Att ställa krav i sina inköp är ett sätt som offentlig sektor kan använda sig av för att bidra till detta.

Här har stödmyndigheten på upphandlingsområdet, Upphandlingsmyndigheten, en viktig roll. Myndigheten ger stöd till alla aktörer, såväl köpare som producenter och grossister. Upphandlingsmyndigheten har t.ex. i uppdrag att ge förslag på hur sådana krav, ofta kallade hållbarhetskriterier, kan formuleras. Den senaste uppdateringen av hållbarhetskriterierna för mjölkprodukter kan nu användas i nya upphandlingar, enligt Upphandlingsmyndighetens rekommendation. De uppdaterade kriterierna ligger i linje med livsmedelsstrategin.

Förutom stöd som är direkt tillämpligt i det operativa inköpsarbetet har myndigheten även i uppdrag att stimulera utvecklingen på upphandlingsområdet på längre sikt. En utveckling som regeringen vill se på köparsidan är att det finns resurser för uppföljning av avtalen, specialistkompetens (t.ex. i hållbarhetsfrågor) representerad i upphandlingsarbetet och processer för dialog med marknaden för att fånga upp den senaste utvecklingen och företagens olika förutsättningar. Det gagnar seriösa producenter, små företag och en hållbar utveckling. Och skattebetalarna såklart.

Fråga 3: Vad kan vi göra tillsammans för att bli självförsörjande på mjölkprodukter?

Svar: Lönsamheten och konkurrenskraften i hela livsmedelskedjan ska öka. Det är en viktig fråga för regeringen. Det är därför vi investerar stora resurser i en livsmedelsstrategi, som vi nu ser ger resultat. Vi vill också skapa mindre regelkrångel och mer marknadsorientering i jordbrukspolitiken. Det kommer att öka produktionen av livsmedel av alla slag i vårt land – och det kommer att gynna vår försörjningsförmåga.