– Vi ser de nya betesreglerna som ett bra steg på vägen och vi har haft en konstruktiv dialog med Jordbruksverket. Förenklingarna ger en bättre möjlighet för djurhållaren att anpassa mjölkkornas utevistelse till kalvningar och laktationscykler, säger Palle Borgström, ordförande för Mjölkdelegationen. 

De nya betesreglerna möjliggör en betesdrift anpassad efter gårdens förutsättningar där hänsyn lättare kan tas till väderförhållanden.

– Lagstiftningen måste bygga på tillit och förtroende. En flexiblare lagstiftning öppnar upp för innovation och gör fler lösningar möjliga. Det arbete som nu genomförts med regelförenklingar bygger mycket på att underlätta för våra medlemmar att göra rätt, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF. 

Tidigare krav på sammanhängande bete med möjlighet att ha djuren inne endast enligt vissa undantag skapade oro hos djurhållarna. Reglerna uppfattades som rättsosäkra på grund av myndigheternas tolkningsföreträde om vad som var giltiga skäl och inte. Nuvarande förslag ger istället en ökad flexibilitet och möjliggör för djurhållaren att skydda sina djur från värmestress och stress efter rovdjursangrepp.

De förändrade kraven på dokumentation visar på förtroende för mjölkföretagarna. Tidigare ställda krav var en tung administrativ börda för alla inblandade.

– Det måste bli enklare och tryggare att driva mjölkföretag i Sverige. En livskraftig och hållbar mjölkproduktion i Sverige är en förutsättning för att vi ska bevara våra betesmarker och därmed klara våra miljömål, säger Palle Borgström.

Svenska mjölkbönder är överlag mycket positiva till att ha djuren på bete, det visar en undersökning som LRF Mjölk genomfört. Samma undersökning visar också på ett missnöje med beteslagstiftningens utförande där flexibiliteten begränsas och rättsosäkerheten upplevs som hög.