LRF Mjölk anser att ViLA Mjölk inte får innebära en ökad antibiotikaanvändning och att den veterinära kompetensen ska användas mer till förebyggande djurhälsovård. Det är också viktigt att ViLA följs upp i den offentliga kontrollen med fullständig journalföring på gård och hos besättningsveterinären. Därför uppmanar LRF Mjölk Jordbruksverket att högprioritera det projekt som löper parallellt för djursjukdata för att underlätta journalföring och rapportering i både ViLA och för övrig läkemedelsanvändning. LRF Mjölk vill även att Jordbruksverket utreder möjligheten till att inkludera kalvförlamning i ViLA – något som redan tillämpas i Danmark.

Läs hela remissvaret här.

ViLA Mjölk står för Villkorad läkemedelsanvändning i mjölkproduktionen och innebär att veterinärer kan överlåta viss medicinering av djur till djurhållaren.