Bakgrunden är att Mark- och miljödomstolen förra året slog fast ett villkor för gårdens växtodling som innebär att gödsel från gårdens kor inte får spridas på de cirka 200 hektar av gårdens mark som har matjord i fosforklass fem. Mark- och miljödomstolen gick därmed på Länsstyrelsen i Hallands förslag, vars miljöprövningsdelegation konsekvent och sedan många år tillbaka säger nej till spridning på alla marker med fosforklass 5.

Gården, som drivs av bröderna Fredrik och Mattias Lindeberg, överklagade först länsstyrelsens beslut och därefter Mark- och miljödomstolens beslut och har nu alltså fått rätt i högsta instans – Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Gårdens egna markprover fick överdomstolen att ändra sig
Anledningen är att gården genom markprover har kunnat visa att bara en mindre del av de 200 hektar som fått högsta fosforklassen faktiskt riskerar att läcka fosfor till omkringliggande vatten. I stället är kapaciteten att binda fosfor hög, vilket gör att Mark- och miljööverstomstolen nu har ändrat det tidigare villkoret och tillåter en spridning med 15 kilo fosfor per hektar på nästan hela den aktuella arealen.

"Länsstyrelsen kan inte konstruera generella regler"
– Domslutet visar att länsstyrelsen inte kan konstruera generella regler utan måste bedöma varje gårds förutsättningar från fall till fall, säger Anders Richardsson, regionordförande, LRF Halland.

– Sverige har under lång tid minskat livsmedelsproduktionen, vi importerar mer och mer livsmedel, producerade till lågt pris men med en rad oönskade miljöeffekter. Här har vi ett strålande exempel på entreprenörer som klarar internationell konkurrens, och som vill satsa. Då ska våra myndigheter inte hindra dem. Därför är det mycket glädjande att domstolen har gett Olof Lars gård rätt, säger Anders Richardsson.

Domslutet ger flera vinster för gård och miljö
Det ursprungliga villkoret gav Olof Lars gård stora merkostnader framför allt i form av borttransportering av gödsel, utgifter som man nu slipper. Det finns även andra vinster med beslutet. Olof Lars gård för årligen bort 25–30 kilo fosfor per hektar med skördar av gårdens olika grödor. Därför innebär det nya domslutet att markens halt av fosfor sakta minskar – trots att spridning tillåts. Samtidigt undviks minskar även utsläppen av klimatgaser när extra transporter undviks och mindre handelsgödsel behöver köpas in.

Lisa Kylenfelt, LRF Konsult, har varit juridiskt ombud och arbetat med målet tillsammans med Markus Hoffmann, LRF, och gårdens rådgivare Ulrik Lovang.

– Samspel mellan växtodling och djurhållning är grunden i många av våra företag därför är det oerhört viktigt och glädjande att högsta instans godkänt vårt sätt att resonera om att det går att sprida kornas gödsel på den egna gården utan risker för miljön, säger Lisa Kylenfelt, LRF Konsult.

Fakta om Olof Lars gård:
Gården drivs av bröderna Fredrik och Mattias Lindeberg. De har 770 mjölkkor och köttproduktion. På gården odlas gräs, majs och spannmål men också åkerböna som proteinkälla för att göra gården mer självförsörjande på svenskt protein till djuren.

Både växtodlingen och djurhållningen genomsyras av hänsyn till miljön. Bröderna Lindeberg belönades också i januari 2017 med HK Scans miljöpris för sitt engagemang.