LRF Mjölk har studerat åtta stora gårdar med återkommande höga bakterietal med hjälp av en beräkningsmodell som beräknar bakterietillväxt som funktion av mjölkens kylningsförlopp efter mjölkning. Med modellen kan ett tillväxtindex beräknas som bekräftar om bakterietalet beror på kylning eller inte. Endast två av gårdarna hade kylningsproblem, som kunde identifieras med tillväxtindex. Dessa gårdar hade stora silotankar och använde förkylning med brunnsvatten, som inte gav tillräcklig kylning. Andra gårdar hade, mot förmodan, höga totalantal som med säkerhet inte kunde förklaras med kylning.

Genom att använda beräkningsmodellen i kombination med befintliga bakterieanalysdata och information om kylning och disk över längre tid kan ett rådgivningsverktyg utvecklas. Ytterligare utvecklingsarbete behövs, bl.a. värdering av kompletterande bakteriologiska tankmjölksanalyser.