Miljöprövningsprocessen idag är en långdragen och dyr process som riskerar att begränsa mjölkföretagens vilja till expansion, säger Malin Hagbardsson näringspolitiksexpert på LRF Mjölk.

  • LRF Mjölk anser att miljöprövningsprocessen måste förenklas och effektiviseras genom att:
  • Tillväxtverket tar fram digitala tjänster som effektiviserar och förenklar för expanderande företag inom livsmedelskedjan.
  • Branschspecifika miljöprövningsdelegationer inrättas för rättssäkra och förutsebara processer, med rationella och rimliga villkor.
  • Naturvårdsverket får i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter och livsmedelsbransch ta fram en konkret vägledning kring vad som ska beaktas i tillståndsprövning.

Regeringen säkerställer att myndigheter tillämpar den nya förvaltningslagen (2017:900). Den innebär en ”handläggningsgaranti” på max sex månader för myndighetsbeslut.

Mjölkföretag med över 400 djurenheter behöver ansökan om miljötillstånd. Denna process upplever de allra flesta som en krånglig, tidsödande och dyr process innan de kan komma igång med sin byggnation. Den otydliga och oproportionerligt krångliga tillståndsprocessen utgör ett stort hinder för att nå målen i riksdagens beslutade Livsmedelsstrategi – att svensk matproduktion ska öka.
Tidigare under 2021 fick Tillväxtverket ett uppdrag från regeringen att fram till 2026 arbeta med att “effektivisera och förenkla vid ansökan om tillstånd”. Detta uppdrag är delvis till följd av att LRF Mjölk tagit ett samlat grepp kring miljötillståndsfrågan och arbetat fram ett antal förbättringsförslag som vi anser skulle leda till en snabbare, säkrare och enklare miljötillståndsprocess för djurhållande företag.

Men hur ser då mjölkbönder på processen att gå igenom en tillståndsansökan?

Genom LRF Mjölks Mjölkbondepanel har vi under oktober gjort en “case study” där 11 tillståndspliktiga företag fick svara på frågor kopplat till tillståndsprocessen. Hela rapporten finns här.

Sammanfattning av resultaten:

  • Processen upplevs som mycket svår och komplex även om alla tagit hjälp av rådgivare/konsult för att göra ansökan.
  • Bristande kunskap hos myndigheterna och hos företagarna kring processen
    Stora oklarheter vad som ska ingå i själva miljöprövningen
  • Långdragen och dyr process
  • Miljötillståndet begränsar företagens vilja till expansion

Läs gärna LRF:s debattartikel i Dagens Industri som publicerades 19 oktober:  Problematiken kring Cementas miljötillstånd kan drabba alla tillståndspliktiga företag. Miljöprövningen måste förändras. I dagsläget är den ett hot mot svensk matproduktion, skriver LRF:s Palle Borgström i en debattartikel i Dagens Industri.

Läs debattartikeln i Dagens Industri här