Dowen Birkhed och Peter Lingström, professorer i odontologi och odontologie doktor Karin Sjögren har genomfört undersökningen av olika dryckers effekt på pH-värdet i tandbeläggningar (plack) hos ungdomar.

Vilken effekt en dryck har på tänderna beror bland annat på tändernas motståndskraft och på salivens och plackets sammansättning.

För att karies ska uppkomma krävs, förutom närvaro av bakterier på tanden, också kolhydrater som bakterierna kan bryta ner och omvandla till organiska syror. I maten är det framför allt lättfermentabla kolhydrater som har betydelse ur kariessynpunkt.

Kolhydrater som fruktos, glukos och sackaros är speciellt kariesframkallande. Dessa små kolhydrater tränger snabbt in i placket och omvandlas där av mikroorganismerna. Då bildas organiska syror som medför att pH-värdet i munhålan sjunker.

Sackaros som är en vanlig sockerart i vår mat intar en särställning bland de kariesframkallande sockerarterna. Den gynnar bildningen av ett tjockt klibbigt plack på tandytan samtidigt som den ger en kraftig sänkning av pH-värdet i tandytan.

pH-värdet kan sjunka så djupt att den så kallade kritiska nivån uppnås, då tanden börjar lösas upp. Emaljen börjar lösas upp vid cirka pH 5,7 och rotytan vid 6,2.

Saliven skyddar

Saliven är mycket viktig för de biologiska processer som sker i munnen. Saliven skyddar såväl tänder som slemhinnor, men hur effektivt skyddet är beror på salivens kvalitet och kvantitet.

Friska vuxna producerar mellan 0,6 och 1 liter saliv varje dag. Vid tuggning bildar vi mer saliv än när munnen vilar. Saliven bromsar kariesutvecklingen genom att buffrande substanser normaliserar pH-värdet efter intag av fermentabla kolhydrater.

Saliven innehåller bland annat kalcium och fosfat som hämmar urkalkningen av tänderna och som, tillsammans med fluor, har en viss reparativ förmåga.

Saliven innehåller också bakteriebindande ämnen som har betydelse för om "snälla" eller "elaka" bakterier ska växa till på tänder och slemhinnor.

Undersökningen av olika drycker

För att bedöma den risk ett enskilt födoämne har när det gäller att ge upphov till karies mäter man pH-förändringen i plack.

Att visa utvecklingen av pH-värdet i en kurva ger en bra uppfattning om hur kariesframkallande livsmedlet är genom kurvans form och djup. På detta sätt kan man jämföra olika produkter med varandra.

I undersökningen på Tandläkarhögskolan i Göteborg mätte forskargruppen olika dryckers effekt på pH-värdet i plack mellan tänderna (det är där som risken för karies är som störst).

Tio ungdomar i åldrarna 12-17 år deltog i studien.

För att kunna mäta pH-förändringen i plack fick ungdomarna avstå från att borsta sina tänder under tre dagar. De kom till laboratoriet den fjärde dagen utan att ha ätit eller druckit någonting under de närmaste två timmarna före försöket.

Försöket upprepades vid tio olika tillfällen med cirka en veckas uppehåll.

Bland annat testades följande drycker: Mellanmjölk, cola-dryck, cola-light-dryck, kaffe med två sockerbitar, kaffe med mjölk och lättdryck med apelsinsmak.

Undersökningens resultat

Ju lägre pH-värdet är på tandbeläggningen desto större är risken för karies. Resultatet visar att samtliga drycker sänkte plack-pH-värdet.

Cola-dryck och kaffe med socker gav i undersökningen de kraftigaste sänkningarna av pH-värdet. Det tog också lång tid innan pH-värdet återgick till det normala.

pH-värdet sjönk minst uttalat för mjölk, kaffe med mjölk och den aspartamsötade cola-light-drycken.

Det förekom relativt stora variationer i pH-fallet mellan det tio ungdomarna. Detta kan bero på faktorer som plackmängd, placksammansättning, salivegenskaper och individernas förmåga att eliminera drycken från munhålan (så kallad clearance).

pH-kurvorna för de olika dryckerna

Som nämns ovan kan rotytan (dentinet) börja lösas upp (demineraliseras) redan vid pH 6,2 och emaljen vid pH 5,7.

De tio ungdomarna som deltog i undersökningen fick skölja munnen med tio milliliter dryck under en minut, varefter pH-värdet bestämdes med en så kallad microtouch-elektrod, som fördes in i placket mellan tänderna (approximalt). Mätningarna skedde vid olika tidpunkter upp till 45 minuter efter munsköljningen.

Kurvorna nedan visar medelvärdet av plack-pH från de tio försökspersoner som deltog i studien. X-axeln visar tiden i minuter och y-axeln pH-värdet i tandbeläggningarna (plack).

Mellanmjölk

Diagram mellanmjölk

Mellanmjölk, som innehåller cirka 5 procent laktos, ger en obetydlig pH-sänkning. pH-värdet återgår snabbt till ursprungsvärdet.

Coladryck

Diagram Coladryck

Cola-dryck, som innehåller cirka 10 procent glukos, fruktos och sackaros, ger en kraftig pH-sänkning. Det tar lång tid för plack-pH att återgå till ursprungsvärdet.

Kaffe med mjölk

Diagram Kaffe med mjölk

Kaffe med mjölk, som innehåller cirka 1,5 procent laktos, påverkar pH-värdet i lika liten utsträckning som mellanmjölken.

Cola-light-dryck

Diagram Cola lightdryck

Cola-light-dryck, som innehåller några sockerarter och som är sötad med aspartam och acesulfam-K, orsakar endast en obetydlig pH-sänkning initialt, vilket beror på att den är sur.

Kaffe med socker

Diagram Kaffe med socker

En kopp kaffe med två sockerbitar, som innehåller cirka 2 procent sackaros, ger en kraftig pH-sänkning. Det tar lång tid för plack-pH att återgå till normalvärdet.

Apelsin-light-dryck

Diagram Apelsin-light-dryck

Apelsin-light-dryck, som innehåller cirka 2 procent glukos, fruktos och sackaros och som är sötad med aspartam och acesulfam-K, ger ett relativt kraftigt pH-fall. Ungefär samma som kaffe med socker.

Författare: Anna Sjögren, kostekonom
(reviderad 2008)