Allt vi äter påverkar klimatet, även mjölken. Enligt FN-organet FAO står mjölkproduktionen i världen för mindre än tre procent av de totala globala utsläppen av växthusgaser. Svensk mjölkproduktion är dock bäst i klassen när det gäller att minimera klimatpåverkan per kilo mjölk. Enligt siffror från FAO är utsläppen av växthusgaser från ett kilo svensk mjölk 44 procent lägre än världsgenomsnittet. Det beror bland annat på att vi har friska djur som mjölkar bra kombinerat med en bra stallgödselhantering.

Betande mjölkkor bevarar naturvärden

Miljömålen "Ett rikt odlingslandskap" och "Ett rikt växt- och djurliv" är beroende av svensk mjölkproduktion. Dessa miljömål handlar bland annat om att bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden – och då behövs kor. Visste du att siffror från Jordbruksverket visar att en tredjedel av naturbetesmarkerna betas av nötkreatur från mjölkras och att mer än en fjärdedel av de rödlistade arterna i Sverige är beroende av öppna och trädbärande gräsmarker för sin överlevnad? De största hotet mot de rödlistade arterna är igenväxning och vi behöver kor för att motverka detta.

I 2015 års fördjupade utvärdering av miljömålen konstaterar Naturvårdsverket att mjölkproduktionen utgör motorn i systemet för att bevara betesmarkerna och att en lönsam mjölkproduktion är en förutsättning för en långsiktig hävd av betesmarker.

Generationsmålet kan nås med svensk mjölk

Ett övergripande mål med det svenska miljömålsarbete är det så kallade
generationsmålet som innebär att vi inte ska exportera vår miljöpåverkan till andra länder. Genom att konsumera svensk mjölk, med dess låga utsläpp av växthusgaser, istället för importerad mjölk bidrar vi även till möjligheten att nå generationsmålet.

Vill du veta mer om den svenska mjölkens påverkan på miljömålen? Läs broschyren Mjölken och Miljömålen.