De främmande ämnen i mjölken som analyseras är ett hundratal olika bekämpningsmedel, aflatoxin, dioxiner och PCB, metaller och flera andra miljöföroreningar. Med främmande ämnen i livsmedel avses ämnen som inte tillsatts med avsikt utan som hamnat i livsmedlet som en förorening någon gång under produktion, process eller beredning.

Främmande ämnen i mjölk kan vara:

  • Restsubstanser av till exempel läkemedel och bekämpningsmedel som använts någonstans i livsmedelkedjan.
  • Miljöföroreningar.
  • Naturliga toxiner, till exempel mögeltoxiner, bakterietoxiner.
  • Migrationsämnen, till exempel mjukgörare i plast.

I mjölkproduktionen finns noggranna rutiner för hur man ska hantera till exempel bekämpningsmedel och hur man ska förfara om korna måste behandlas med läkemedel för att inte riskera att mjölken kontamineras.

Livsmedelsverkets kontroll av restsubstanser i mjölk visar också att inga förbjudna substanser detekterades i mjölken och inga gränsvärden överskreds. Se Livsmedelsverkets rapport.

Det finns en EU-lagstiftning med gränsvärden för ett mycket stort antal främmande ämnen i livsmedel. Dessa är baserade på noggranna värderingar och har stora säkerhetsmarginaler.

Beskrivning av främmande ämnen:

Kontakt

Inger Andersson, Expert mjölkkvalitet och analyser
Telefon: 08-787 53 91
E-post: inger.andersson@lrf.se