Mejeribranschen har en policy med strängare krav och därmed lägre gränsvärden för halten aflatoxin i foder än gällande lagstiftning. En foderleverantör som vill leverera foder till en mjölkproducent måste följa denna policy. För att underlätta för mjölkbönderna vid foderinköp, sammanställer LRF Mjölk en lista över dessa leverantörer.

En faktor som ökar risken för aflatoxin i foder är användning av myrsyra vid konservering av spannmål. Mejeribranschen har därför en policy som inte tillåter att myrsyra används vid spannmålskonservering.

Som en extra säkerhetsåtgärd har mejeribranschen ett kontrollprogram för aflatoxin i mjölk. Mjölkprover tas ut från samtliga anslutna mejerier var tionde vecka och analysen sker med en mycket känslig analysmetod.

Fakta om aflatoxin

Aflatoxin är ett giftigt ämne som bildas av vissa mögelsvampar, huvudsakligen Aspergillus flavus och Aspergillus parasiticus. Aspergillussvamparna kan angripa olika grödor som används till foder eller livsmedel. Aflatoxin i foder som ges till kor kan överföras till mjölken.

Aflatoxin kan bildas både före och efter skörd när rätt temperatur, vattenaktivitet och näringsämnen finns. Eftersom värme och hög luftfuktighet är gynnsamt hittas aflatoxin ibland i jordbruksprodukter från tropiska och subtropiska regioner. Aflatoxin har också hittats i majs som odlats i Europa. Vintern 2013 rapporterades det till exempel om aflatoxin i fodermajs från Serbien. Värme, torka och insektsangrepp ökar risken för aflatoxin i gröda.

Aflatoxin är mycket giftigt för människor och djur. IARC (International Agency for research on Cancer) har bedömt att aflatoxin kan orsaka cancer i levern. Aflatoxin kan också orsaka inflammation i levern och ge andra leverskador. Symtom på nötkreatur som blivit akut förgiftade är bland annat aptitlöshet, minskad mjölkproduktion och vikt samt magsmärtor. Akut aflatoxinförgiftning hos nötkreatur ger leverskador.

Kontakt

Inger Andersson, Expert mjölkkvalitet och analyser
Telefon: 08-787 53 91
E-post: inger.andersson@lrf.se