Kor som blir sjuka måste få behandling, vilket ibland innebär att de får antibiotika eller andra läkemedel. Läkemedel som används måste vara godkända av Läkemedelsverket och ha en fastställd karenstid under vilken mjölken inte får användas som livsmedel.

På varje gård finns rutiner för att säkerställa att mjölken inte lämnas till mejeriet innan karenstiden gått ut. Det finns även kontrollsystem där antibiotikarester i mjölk analyseras i mjölk från varje gård. All mjölk analyseras dessutom på mejeriet före process.

Det finns gränsvärden för högsta tillåtna koncentration av läkemedelsrester i animaliska livsmedel. Gränsvärdena ska fastställas för att skydda folkhälsan och ska bygga på allmänt erkända principer för säkerhetsbedömning. Gränsvärden för läkemedelsrester regleras i en EU-förordning (2377/90) och samma gränsvärden gäller inom hela EU.

Kontakt

Inger Andersson, Expert mjölkkvalitet och analyser
Telefon: 08-787 53 91
E-post: inger.andersson@lrf.se