Kadmium, bly och kvicksilver är metaller som är skadliga för hälsan. Metallerna finns naturligt i låga halter i miljön, men har också fått en ökad spridning genom att människans användning av dessa ökade under 1900-talet. Nu vidtas åtgärder för att begränsa användning och spridning av dessa metaller.

Kadmium

Kadmium finns naturligt i marken och kan tas upp av växternas rötter. Foder kan därmed innehålla kadmium. Kadmium ackumuleras framför allt i lever och njure. Överföringen av kadmium till mjölk beräknas vara mycket låg < 0.05 % (Kan och Meijer, 2007). Kadmium har inte detekterats i branschens kontroller.

Bly

Spridningen av bly i miljön har minskat sedan blytillsats i bensin fasades ut. Animaliska livsmedel innehåller sällan höga blyhalter. Lever, njure och ben är de vävnader som innehåller högst blyhalter. Överföringen till mjölk beräknas vara 0,1-1 % (Kan och Meijer, 2007). Det finns ett gränsvärde för högsta tillåtna blyhalt i mjölk som är 20 µg/l. I branschens och myndighetens kontroller ligger blynivån långt under detta gränsvärde.

Kvicksilver

Foder från växter innehåller generellt låga halter av kvicksilver. Foder av fisk skulle kunna innehålla högre halter av kvicksilver, men svenska mjölkkor utfodras inte med animaliska fodermedel. Överföringen av kvicksilver från foder till mjölk är låg < 0,1 % (Kan och Meijer, 2007). Kvicksilver kontrolleras inom branschens analysprogram och resultatet har varit ej detekterbara halter.

Referens

Kan CA & Meijer GAL (2007) The risk of contamination of food with toxic substances present in animal feed. Animal Feed Science and Technology. 133:84-108.

Kontakt

Inger Andersson, Expert mjölkkvalitet och analyser
Telefon: 08-787 53 91
E-post: inger.andersson@lrf.se