Pesticider eller bekämpningsmedel är framtagna för att motverka skadliga organismer. De brukar delas in i biocidprodukter och växtskyddsmedel. Biocidprodukter är till exempel träskyddsmedel och båtbottenfärger mot påväxt. Inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling används olika bekämpningsmedel för att bekämpa ogräs, insekter och svampar (herbicider, insekticider och fungicider).

Användning av bekämpningsmedel finns reglerat i lagstiftningen. Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas i Sverige. Genom samråd med Livsmedelsverket bedöms även konsumentsäkerheten. Inom EU finns gemensamma gränsvärden för högsta tillåtna resthalt av olika bekämpningsmedelssubstanser i både vegetabiliska och animaliska livsmedel.

I mejeribranschens strategiska analysprogram ingår analyser av bekämpningsmedelsrester i svensk mjölkråvara. Inga bekämpningsmedelsrester har detekterats vid dessa kontroller.

Kontakt

Inger Andersson, Expert mjölkkvalitet och analyser
Telefon: 08-787 53 91
E-post: inger.andersson@lrf.se