Under 2003 förekom ett rykte om att klostridiesporhalten i mjölk kan reduceras genom att sätta in dubbla silfilter i mjölkningsanläggningen före mjölkning. Några mjölkbönder har prövat och ansett sig se positiva effekter av detta. Metoden skulle kunna bli ett enkelt sätt att reducera sporhalten i tankmjölken om den fungerar.

De positiva erfarenheterna bygger på att man ansett sig se ett samband mellan lägre testresultat för klostridier i mjölkbedömningsanalysen när dubbla filter använts jämfört med enkelt filter. Det är dock viktigt att vara medveten om att den rörmetod som används vid analysen är ett mycket grovt analysverktyg, i första hand avsett för att identifiera mjölk med mycket hög sporhalt. Det krävs ett stort antal av dessa analyser för att med säkerhet kunna påvisa en skillnad, om effekten av dubbla filter inte är mycket stor. Andra faktorer kan också variera mellan analysomgångarna, såsom ensilagekvalitet och sporhalt i gödseln hos korna, samt nedsmutsningsgraden av spenarna, vilket försvårar tolkningen.

Försök

För att utvärdera om metoden med dubbla silfilter ger någon effekt så gjorde Svensk Mjölk en jämförelse vid en gård där man använder sig av dubbla filter. Mjölkens sporhalt analyserades med en filtreringsmetod som ger en noggrann haltbestämning. Under en 40 dagars period användes antingen enkelt eller dubbla silfilter vid varje mjölkningstillfälle mellan två hämtningar. Dessa perioder utvaldes slumpmässigt så att 10 observationer erhölls med vardera varianten. Tankmjölken analyserades på sporer och dessutom analyserades sporhalten i ett samlingsprov från gödseln under varje period. På så sätt kan man kompensera för eventuella sporhaltsvariationer i gödseln vid den statistiska analysen.

Resultat

Inverkan av silfilter

Ingen signifikant effekt av dubbla silfilter kunde påvisas. Däremot var det en signifikant påverkan på analysresultatet av sporhalten i gödseln.

Sporhalten i mjölken varierade mellan 250/l och 4100/l vid enkelt filter och mellan 370 och 4200/l för dubbla filter och medelvärdena och medianvärdena skiljde sig inte signifikant åt. Även efter kompensation för sporhaltsvariation i gödseln fanns det ingen skillnad mellan enkelt och dubbla filter. Flertalet analysvärden understeg 1000 sporer/l oavsett metod. Syftet med silfilter är att ta bort större fasta föroreningar i mjölken. Sporer som finns fria i mjölken är så små att de passerar rakt igenom silstrumpan.

Inverkan av gödsel

Sporhalten i gödseln varierade mellan 37 000/g och 1,4 miljoner/g, med flertalet värden mellan 200 000 och 800 000/g, vilket är en alltför hög sporhalt. Genom att dividera sporhalten per liter mjölk med sporhalten per g gödsel och multiplicera med 1000 kan restmängden gödsel i mjölken efter avtorkning beräknas, se figuren, som visar frekvensfördelningen av mjölkprover med olika mg gödsel/l. 

Den noggranna avtorkningsrutin som användes på gården gav en mycket låg restmängd gödsel (genomsnitt 1,6 mg/l) men vissa dagar var halten mycket högre, sannolikt beroende på olika nedsmutsningsgrad och variationer i avtorkningstekniken. Sporhalten i mjölken var förhöjd de dagar som avtorkningseffekten var sämre än vanligt och när sporhalten i gödseln var hög.

Diskussion

Resultaten från försöket visar på att det är nödvändigt att försäkra sig om en god ensilagekvalitet för att mejeriföretagens krav på låg sporhalt i mjölken ska kunna uppnås. Vid hög sporbelastning i ensilaget kan även små gödselmängder, som några mg, ha betydelse för sporhalten i mjölken. De sporhalter i gödsel som har uppmätts i denna undersökning är inte extrema, men visar att ensilaget inte är av tillfredsställande kvalitet med avseende på sporer. Betydligt högre halter, orsakade av synligt dåligt ensilage kan förekomma. Då blir det mycket svårt att reducera sporhalten tillräckligt mycket genom avtorkning av spenarna (se teoretisk beräkning i tabellen). Det bör påpekas att vid de halter i gödsel som påträffats i denna undersökning behöver ensilagets kvalitet inte vara synligt försämrat. Det är därför viktigt att leverantörerna vid problem alltid kontrollerar sitt sporläge genom analys av samlingsprover av gödsel. Klostridesporhalten i gödsel bör inte överstiga 1 000/g om ensilaget är bra.

Sporhalt/g i gödseln

Sporer/l mjölk vid olika god hygien (hypotetisk mängd gödsel/l mjölk)

 

100 mg

10 mg

1 mg

100

10

1

0,1

1000

100

10

1

10 000

1 000

100

10

100 000

10 000

1 000

100

1 000 000

100 000

10 0000

1 000

  
Rekommendationer

  • Kontrollera alltid sporförekomsten i gödseln om det finns problem.
  • Om sporhalten i gödseln överstiger 50-100 000 sporer/g, så är det viktigt att använda en noggrann avtorkningsrutin med fuktad duk följd av torr duk.
  • Det är alltid viktigt att undersöka orsaken till att sporhalten i ensilaget är förhöjt så att åtgärder kan sättas in för att förhindra upprepning.

Slutsatser

Att sätta in dubbla silfilter ger ingen reducerande effekt vid mjölkning.

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se