Under 40- till 60-talet då man gick över från spannmjölkning till rörledningar, från hämtning i spann till tankhämtning och från manuell disk till automatiska disksystem observerade man problem med termoresistenta bakterier. Problemet har åter aktualiserats då kundkraven på mjölkpulver ökat från 50 000 per gram pulver till 10 000. Detta krav betyder att mjölken efter pastörisering inte får innehålla mer än 1 000 bakterier per ml. Många leverantörer klarar inte denna gräns för termoresistenta bakterier.

Tidigare studier tyder på att otillräcklig disk av mjölkningsanläggningen är orsak till de förhöjda halterna. Halter av termoresistenta bakterier över 200-300/ml tyder enligt erfarenheter från USA på problem med disk av mjölkningsanläggningen. Svensk Mjölk Forskning fick i uppdrag att ta reda på hur vanligt det är i dag med termoresistenta bakterier i leverantörsmjölk, vilken typ av bakterier som dominerar och vilka diskparametrar som är mest betydelsefulla för att avlägsna termoresistenta bakterier från anläggningen. En fältstudie gjordes också där olika diskparametrar gicks igenom parallellt med analys av termoresistenta bakterier på 46 gårdar. Resultaten från undersökningarna finns i rapporterna 7031 och 7035 från Svensk Mjölk och i Forskning Special.

Slutsatser av de två undersökningarna

Om man följer de rekommendationer för disk som finns idag med avseende på dosering, disktid, start- och sluttemperatur bör man klara att eliminera de termoresistenta bakterierna. Möjligen kan den rekommenderade sluttemperaturen på 42°C vara något låg. Sköljning av mjölkningsanläggningen innan disk är mycket viktigt för att få optimal effekt av diskmedlet. Förekomst av svackor kan medföra att mjölkrester finns kvar i anläggningen även efter försköljning och kan negativt inverka på diskeffekten.

Biofilmer av bakterier är mycket mer resistenta mot disk än bakterierna i lösning. Det är därför viktigt att förhindra att bakterierna får möjlighet att bilda biofilm. I en anläggning som är ren från mjölkrester finns sämre möjligheter för bakterierna att få fäste.

Termoresistenta bakterier förhindras därför bäst genom att:

  • hålla en hög start- och sluttemperatur på disken
  • tillse att diskmedlet doseras korrekt
  • diskflödet är turbulent (proppbildning)
  • gummidelar byts regelbundet
  • det inte förekommer svackor eller kvarstående vatten i anläggningen

Mer om termoresistenta bakterier:

Kontakt

Anders Christiansson, Expert mikrobiologi
Telefon: 08-787 53 64
E-post: anders.christiansson@lrf.se