Listeria sprids med livsmedel, särskilt kylförvarade ätfärdiga sådana, eftersom bakteriens antal kan växa under kylförvaring. Därför finns det stränga mikrobiologiska kriterier i livsmedelslagstiftningen.

Bakterien är allmänt förekommande i miljön och kan lätt ta sig in i livsmedelsanläggningar, där den kan kontaminera livsmedel. Det är lagkrav att ta prov i omgivningen och i produktionsutrustning för att eliminera eventuell förekomst.

Livsmedel som ost, särskilt på opastöriserad mjölk, och i mera ovanliga fall smör och konsumtionsmjölk har orsakat utbrott. Nyligen har man funnit Listeria i konsumtionsmjölk från Bornholms andelsmejeri, med stora konsekvenser för mejeriet med återkallande och starka reaktioner i media.

Temadagen den 27 maj samlade 23 deltagare från mejeriföretagen. Under temadagen redovisades resultat från ett projekt som genomförts under ledning av SIK (SP Food and Bioscience) i samarbete med LRF Mjölk och mejeriföretagen, samt Tetra Pak, Ecolab och analysföretaget Food Diagnostics. Utgångspunkten har varit att ta fram kvantitativa analysdata som kan användas för riskuppskattning av att Listeria hamnar i en mjölkförpackning under fyllning.

Moderna förpackningsmaskiner är försedda med HEPA-filtrerad luft, desinfektion av kartonger med väteperoxid och UV-ljus samt dörrar som hindrar att ytterluft kommer in under fyllning. Kartläggning av förekomsten av Listeria i produktionsmiljön har gjorts och olika spridningsvägar har belysts genom att förutom Listeria även analysera gram-negativa bakterier som indikator för Listeria. Inga Listeria-bakterier påvisades inuti förpackningsmaskinerna.

Projektet har gett användbar information om spridningsvägar och sannolikhet för förekomst av Listeria som kan användas av mejeriföretagen för att förebygga Listeria samt i diskussioner med SLV. Ett antal åtgärder och försiktighetsmått som kan vidtas av personalen har identifierats och användbara analysmetoder har beskrivits. Åtgärderna leder även till minskad risk för återkontamination av gramnegativa bakterier, som kan vara hållbarhetsbegränsande för mjölken.

Provtagning för Listeria bör koncentreras till ytor inuti förpackningsmaskinen och golvbrunnar i nära anslutning, där risken är störst. På grund av den låga risken för fynd av Listeria är det inte meningsfullt att analysera Listeria i förpackad mjölk om inte bakterien påvisas inuti maskinen.